Meteen naar de inhoud

Inhoud

Geboorte
Kinderdoop
Volwassen Doop & Belijdenis
Huwelijk
Trouwen in de Kerk
Ziekte
Overlijden
Kerkelijke Uitvaart (praktische informatie)

Levensmomenten & Rituelen

In het leven zijn verschillende kruispunten en levensmomenten. Iedereen kent wel momenten van grote vreugde of van groot verdriet. De vreugde van geboorte, huwelijk, jubilea, het belijden van geloof en andere belangrijke momenten. Het verdriet van overlijden, scheiden, ziekte en conflicten. Dat wil je vieren of delen met familie, vrienden en bekenden.

Als gemeenschap zijn we betrokken bij de verschillende kruispunten in het leven van onze gemeenteleden, maar ook nieuwe mensen. We willen bij die momenten in het bijzonder Gods nabijheid, troost of zegen vragen. Voor een aantal van onderstaande belangrijke momenten zijn bijzondere diensten en rituelen, zoals bij de (volwassen)doop, belijdenis, ziekenzalving, rouw en trouw. In onze (protestantse) gemeente is het gebruikelijk dat doop en belijdenis in het midden van de gemeente plaatsvinden, tijdens de zondagse viering.

Heeft u een vraag of verzoek voor één van onderstaande rituelen, neem dan contact op met scriba van onze gemeente:

De traditie van de kerk kent rituelen die mensen kunnen helpen om een nieuwe situatie te integreren in hun leven. Zo zijn er de bekende rituelen van de doop bij geboorte, de huwelijksdienst bij een levensverbintenis, de ziekenzalving en de zegen aan een ziek- of sterfbed en het ritueel van de afscheidsdienst bij een overlijden.

Maar er zijn ook minder bekende rituelen, zoals een ziekenzalving, de zegen over een levensverbinding, de viering van je verbintenis met de christelijke traditie, eventueel samen met het ontvangen van de volwassendoop.

Op deze pagina staan wij stil bij de meest voorkomende rituelen waarin wij samen met u op kunnen trekken. Heeft u een vraag over een minder bekend ritueel aarzel dan niet en neem contact op met de predikant.

Geboorte

Wij ontvangen graag bericht van de geboorte of komst van uw kind. In de eerstvolgende eredienst zal de geloofsgemeenschap in dankbaarheid stilstaan bij dit nieuwe leven.

Kinderdoop

De geboorte of komst van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis. In onze geloofsgemeenschap bestaat de mogelijkheid je pasgeboren kind, adoptiekind of iets oudere kind te laten dopen. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, een teken van reiniging. Het is een teken van Gods liefde en trouw. Nog voordat je kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. Doop betekent ook dat je erbij hoort. Je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk. De ouders vertrouwen hun kind toe aan God en beloven dat ze hun kind zullen voorgaan in geloof, hoop en liefde.

Na een gesprek met de predikant, die graag bij u op (kraam-)bezoek komt, is er een voorbereidend gesprek voor de doopdienst met alle doopouders. Daarin worden de praktische zaken rond de dienst besproken en er wordt ingegaan op de betekenis die de doopouders aan de doop hechten.

Een aantal keer per jaar komen de (jonge) ouders bij elkaar, twee keer per jaar met lunch (en speeltuin) na de dienst en een aantal avonden per jaar, waarin we nadenken over de geloofsopvoeding van onze kinderen en vragen als: Hoe vier je christelijke feesten met je kinderen? Welke kinderbijbels zijn er? Hoe ga je om met ruzie met je kinderen? Hoe ga je om met overlijden?

Volwassen Doop & Belijdenis

Als je als volwassene de keus maakt of wil maken voor het christelijk geloof, dan is het ritueel dat daar bij hoort de volwassen doop en geloofsbelijdenis. Mensen die zich hierop oriënteren, of meer van het geloof willen weten, kunnen jaarlijks meedoen met de groep ‘Bewust Geloven’. Deze groep begint elk najaar en komt, afhankelijk van het aantal deelnemers, ca 8x bij elkaar. In het voorjaar is het mogelijk de geloofskeuze te bevestigen in een belijdenis (voor wie al gedoopt is) of volwassen doop en belijdenis.

Als taal of andere belemmering het niet mogelijk maakt om aan deze groep mee te doen, is het mogelijk om bij een andere doopdienst aan te sluiten en persoonlijk op de doop of belijdenis voor te bereiden met de predikant. De data van de doopdiensten zijn in overleg met de predikant en kerkenraad, circa 4x per jaar.

Voor mensen die nieuw zijn of die zich willen verbinden met onze protestantse geloofsgemeenschap, is er een kennismakingsgesprek met de predikant en de welkomstcommissie.

Huwelijk

Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om de keuze van bruid en bruidegom voor elkaar bij God neer te leggen. Er wordt een zegen gegeven voor de nieuwe levensfase, voor goede en verdrietige dagen, voor ziekte en gezondheid. In de Minderbroederskerk worden huwelijken tussen man en vrouw, tussen man en man en tussen vrouw en vrouw ingezegend.

Trouwen in de kerk

Wilt u trouwen in onze geloofsgemeenschap? Neem dan contact op met de koster (koster@pg-roermond.nl) om te informeren naar de mogelijkheden van de beschikbaarheid van de kerk op uw huwelijksdatum. Aansluitend kunt een verzoek indienen via de scriba van de kerkenraad (scriba@pg-roermond.nl) voor contact met de predikant en organist. Vervolgens is er een gesprek om deze bijzondere dag vorm en inhoud te geven. Het standaardtarief voor huur, voorbereiding en uitvoering van predikant, koster en ouderling van dienst voor een kerkelijk huwelijk is 500,- euro.

Ook als u geen lid van onze gemeente bent, kunt u de kerk huren voor een burgerlijk of kerkelijk huwelijk onder verantwoording van een andere predikant. Neem ook dan eerst contact op met de koster en de stichting vrienden van de Minderbroederskerk voor de verhuur: vrienden@pg-roermond.nl.

Ziekte

De kerk is er niet alleen bij vreugde, maar ook bij pijn en verdriet. Het delen daarvan kan veel verlichting geven. ‘De zieken bezoeken’ is één van de ‘werken van barmhartigheid’ die de kerk door de tijden heen heeft beoefend. Zieken worden niet aan hun lot overgelaten. Ze kunnen aandacht krijgen van de predikant, de pastorale raad en contactpersonen uit de wijk en andere leden van de kerk. Er is ruimte om te luisteren naar levensverhalen. Er zijn woorden van troost en bemoediging uit de bijbel of in een lied. Binnen de Protestantse Kerk kennen we ook een (huis-)liturgie voor ziekenzalving of zegen. Informeer bij de predikant of pastorale raad naar de mogelijkheden.

Overlijden

Bij het laatste kruispunt in het leven, de dood, is steun en medeleven belangrijk. Dat kan de geloofsgemeenschap en in het bijzonder de predikant bieden. Er zijn woorden van hoop en troost. De dood heeft niet het laatste woord want we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin. We kunnen samen met u het op een waardevolle wijze invulling geven aan het afscheid van een geliefde. Denk hierbij aan een uitvaart, een dankdienst voor het leven of een dienst van woord en gebed. Ook is er rouwbegeleiding of deelname aan een rouwgroep mogelijk.

Voor de inhoudelijke invulling van de de dienst kunt u contact opnemen met de predikant. Voor het kerkgebouw, organist of een vervangende predikant met de scriba. Meer praktische informatie is hier te vinden