Meteen naar de inhoud

ANBI - Protestantse Gemeente te Roermond

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Protestantse Gemeente te Roermond
RSIN/Fiscaal nummer:002581796
Nummer Kamer van Koophandel76457249
Website adres:https://pg-roermond.nl/
E-mail: scriba@pg-roermond.nl
Adres: Minderbroedersingel 15G
Postcode:6041 KG
Plaats:Roermond
Postadres:Postbus 213
Postcode:6040 AE

De Protestantse gemeente te Roermond is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Protestantse Gemeente Roermond is een veelzijdige, actieve gemeente die zich uitstrekt over een groot deel van Midden-Limburg. Persoonlijke en gezamenlijke geloofsbelevenis staat centraal met ruimte voor zowel traditionele als minder traditionele vormen. Hierbij kijken we steeds hoe we relevant kunnen zijn voor onze eigen (actieve of minder actieve) leden, voor mensen in de omgeving maar ook voor mensen met een niet Nederlandse achtergrond. We willen met onze tijd meegaan waarbij openheid, respect en gelijkwaardigheid kernwoorden zijn. Iedereen telt mee!

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Roermond.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “De roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Via deze link vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.

Onze visie is een kerk waarin onze verhouding met God, met de medemens en met de wereld centraal staat. Dit komt tot uitdrukking in onze geloofsbelijdenis. Een kerk waarin er ook ruimte is voor minder traditionele ideeën. En waarin er aandacht is voor de naaste dichtbij en in de wereld. Een kerk met pastorale aandacht voor vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen. Een kerk waarin de leden met elkaar een gemeenschap vormen, die ook naar elkaar omzien in het dagelijks leven. Een kerkelijke gemeenschap die open en transparant is, waarin de actieve gemeenteleden nauw betrokken zijn bij de besluitvorming, waarin ieder gemeentelid geïnformeerd kan worden, mede met inzet van de moderne media.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 • Het wekelijks organiseren van een kerkdienst op de zondagmorgen behalve tijdens de lockdown. Tijdens de lockdown zijn kerkdiensten online uitgezonden met hulp van vele vrijwilligers, hiervoor is een installatie aangeschaft.
 • Digitaal koffiedrinken na iedere wekelijkse kerkdienst via Zoom.
 • Open kerk: op iedere dinsdagmiddag was de kerk open iedereen die daar behoefte aan contact, ondersteuning en als stilteplek, conform de Covid-19 voorschriften.
 • Het organiseren van jeugdbijeenkomsten zowel fysiek als online.
 • Het organiseren van andere online bijeenkomsten met gemeenteleden.
 • Er is online of telefonisch contact van de predikant en vrijwilligers met gemeenteleden omdat dit die fysiek door corona maatregelen maar gedeeltelijk mogelijk was.
 • Ondersteuning van asielzoekers.
 • Een gedeelte van de mergelstenen in de ramen in het koor van het kerkgebouw zijn gerestaureerd.
 • Het onderhouden van het kerkgebouw.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Toelichting operationeel resultaat

Verslag van College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Roermond

Toelichting opbrengsten en Baten.
De totale baten zijn van € 157.026 zijn ongeveer gelijk aan de begroting van 2021. De post levend geld is € 8.967 hoger uitgekomen dan begroot maar €  12.576 lager dan de jaarrekening van 2020, maar wel € 1.062 hoger dan in 2019. De subsidies en bijdragen zijn € 9448 lager dan begroot. Dit komt enerzijds doordat de kerkelijke subsidie van de Maatschappij van welstand is weggevallen vanwege het positieve resultaat van 2020. Aan de andere kant is er wel weer subsidie verstrekt voor de verkrijging en eerste onderhoud van het ontmoetingscentrum van € 20.000 door de Protestantse kerk in Nederland en € 3.000 door het Steunfonds Protestantisme in het zuiden. De niet kerkelijk subsidie is in de begroting te hoog ingeschat en bedraagt € 9.898 van het restauratiefonds en verder is er nog € 685 subsidie verkregen van de Stichting Geestelijk belangenbehartiging van de reformatorische bevolkingsgroep in Limburg.

Toelichting uitgaven en Kosten
De uitgaven en kosten zijn veel hoger dan begroot. Dit komt doordat de bestemmingsreserve Restauraties van 282.500 is geboekt naar Onderhoudsvoorzieningen, omdat dit vreemd vermogen is. Verder is een gedeelte van het onderhoudsplan doorgeschoven naar 2022 waarvoor een reservering gemaakt is van € 25.000. Totaal is dit € 307.500. De kosten voor inventarissen zijn € 0 in plaats van de begrootte € 4.000. De kosten voor pastoraat liggen € 9.187 lager dan begroot, door een lagere afdracht voor de predikantsplaats en lagere kosten van de preekvoorziening dan begroot. De kosten voor kerkdiensten liggen, afdrachten, vergoedingen en beheer liggen € 11.900 lager dan begroot en € 1.573 lager dan de jaarrekening van 2020.

Toelichting incidentele baten en lasten
De incidentele baten bedragen zijn € 167.530. Hiervan is € 136.859 afkomstig uit de herwaardering van de pastorie en uit de boekwinst van het Ontmoetingscentrum. € 23.451 is een gift van de stichting Ontmoetingscentrum/Hervormd Jeugdwerk, met als bestemming het onderhoud van de constructie van het gebouw en de vervanging van de CV ketel. De andere baten samen ter grootte van € 7246 zijn de boekenmarkt, diverse uitvaarten en het regulariseren van de PSW rekening.

Toelichting mutaties bestemmingsreserves
De totale mutaties van de bestemmingsreserves-/fondsen bedraagt € 110.049. Onttrokken is de bestemmingsreserve voor Restauraties van € 282.500 omdat dit om geboekt is naar Onderhoudsvoorzieningen. Toegevoegd zijn de waarde van het Ontmoetingscentrum van € 129.000, de schenking van de Stichting Hervormd Jeugdwerk van € 23.451 en de herwaardering van de pastorie van € 20.000.

Toelichting financiële positie inzake continuïteit.
Voor de continuïteit zijn twee zaken van wezenlijk belang. Ten eerste moeten de kosten van de predikantsplaats over langere tijd gegarandeerd kunnen worden. Daarnaast dient het monumentale kerkgebouw in stand te worden gehouden. Voor dat laatste is een onderhoudsvoorziening beschikbaar van € 282.500. Verder bedraagt het vreemd vermogen € 105.102, dit betreft reserveringen voor onderhoud van pastorie, kerk en inventaris en de overige schulden en overlopende passiva. De algemene reserve is ultimo 2021 € 110.450. Op basis van de voorlopige meer-jaren raming 2021-2028 wordt verwacht dat de totale liquiditeit ook op basis van een 60% formatie plaats van de predikant zal verminderen. Dit komt omdat verwacht wordt dat de kosten verder zullen stijgen en de inkomsten uit levend geld zullen dalen door afname van het aantal leden. De werkelijkheid zal sterk afhangen van de verdere verloop van het levend geld en van andere inkomsten, met name de exploitatie van de gebouwen.