ANBI

De Protestantse Gemeente Roermond is een geloofsgemeenschap, die behoort bij de Protestantse Kerk. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen, dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Roermond.

Vanwege de ANBI status van de kerk moeten wij van de belastingdienst het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) op de website van de kerk vermelden. U kunt dit nummer vermelden bij uw belastingaftrekpost voor giften aan de Kerk (vrijwillige bijdrage en of collectebonnen) of aan de Diaconie.

Naam: Protestantse Gemeente te Roermond

Fiscaal nummer (RSIN): 002581796

Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Roermond

Fiscaal nummer (RSIN): 824101716

Kerkgebouw

Minderbroederssingel 15G
6041 KG Roermond

Postadres

Postbus 213
6040 AE Roermond

Website: https://pg-roermond.nl/
Email: info@pg-roermond.nl

Doelstelling

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. 
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Roermond vindt u hier.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van evt. overige werkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De protestantse gemeente Roermond heeft geen medewerkers in loondienst.

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Documenten

Jaarrekeningen Protestantse Gemeente Roermond

Jaarrekeningen Diaconie