Meteen naar de inhoud

ANBI - Protestantse Gemeente te Roermond

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Protestantse Gemeente te Roermond
RSIN/Fiscaal nummer:002581796
Nummer Kamer van Koophandel76457249
Website adres:https://pg-roermond.nl/
E-mail: scriba@pg-roermond.nl
Adres: Minderbroedersingel 15G
Postcode:6041 KG
Plaats:Roermond
Postadres:Postbus 213
Postcode:6040 AE

De Protestantse gemeente te Roermond is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Protestantse Gemeente Roermond is een veelzijdige, actieve gemeente die zich uitstrekt over een groot deel van Midden-Limburg. Persoonlijke en gezamenlijke geloofsbelevenis staat centraal met ruimte voor zowel traditionele als minder traditionele vormen. Hierbij kijken we steeds hoe we relevant kunnen zijn voor onze eigen (actieve of minder actieve) leden, voor mensen in de omgeving maar ook voor mensen met een niet Nederlandse achtergrond. We willen met onze tijd meegaan waarbij openheid, respect en gelijkwaardigheid kernwoorden zijn. Iedereen telt mee!

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Roermond.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “De roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Via deze link vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.

Onze visie is een kerk waarin onze verhouding met God, met de medemens en met de wereld centraal staat. Dit komt tot uitdrukking in onze geloofsbelijdenis. Een kerk waarin er ook ruimte is voor minder traditionele ideeën. En waarin er aandacht is voor de naaste dichtbij en in de wereld. Een kerk met pastorale aandacht voor vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen. Een kerk waarin de leden met elkaar een gemeenschap vormen, die ook naar elkaar omzien in het dagelijks leven. Een kerkelijke gemeenschap die open en transparant is, waarin de actieve gemeenteleden nauw betrokken zijn bij de besluitvorming, waarin ieder gemeentelid geïnformeerd kan worden, mede met inzet van de moderne media.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 • Het wekelijks organiseren van een kerkdienst op de zondagmorgen behalve tijdens de lockdown. Tijdens de lockdown zijn kerkdiensten online uitgezonden met hulp van vele vrijwilligers, hiervoor is een installatie aangeschaft.
 • Digitaal koffiedrinken na iedere wekelijkse kerkdienst via Zoom.
 • Open kerk: op iedere dinsdagmiddag was de kerk open iedereen die daar behoefte aan contact, ondersteuning en als stilteplek, conform de Covid-19 voorschriften.
 • Het organiseren van jeugdbijeenkomsten zowel fysiek als online.
 • Het organiseren van andere online bijeenkomsten met gemeenteleden.
 • Er is online of telefonisch contact van de predikant en vrijwilligers met gemeenteleden omdat dit die fysiek door corona maatregelen maar gedeeltelijk mogelijk was.
 • Ondersteuning van asielzoekers.
 • Een gedeelte van de mergelstenen in de ramen in het koor van het kerkgebouw zijn gerestaureerd.
 • Het onderhouden van het kerkgebouw.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Toelichting operationeel resultaat

Het operationeel resultaat is uitgekomen op € 20.834 positief. Dit is beter dan de € 35.496 negatief in de rekening van 2019 en € 33.834 beter dan begroot. De belangrijkste oorzaak is dat de opbrengsten en baten veel hoger zijn dan begroot.

Het post levend-geld is € 20.543 hoger uitgekomen dan begroot en € 13.638 hoger dan de jaarrekening van 2019. Hier zijn we als college onze kerkleden zeer dankbaar voor. € 2.049 hiervan zijn de door te zenden collectes die voorheen in dit resultaat niet werden meegenomen.

De subsidies en bijdragen zijn € 21.587 hoger dan begroot. Dit komt omdat deze moeilijk waren in te schatten. Het grootste deel, € 53.938, betreft de bijdragen over 2018 en 2019 voor ondersteuning van het pastoraat via een 100% predikantsplaats in plaats van de toegestane 60%. Het andere deel, € 29.574 betreft de subsidie voor het onderhoud van het monumentale kerkgebouw via de SIM regeling.

De uitgaven en kosten zijn € 7.848 hoger dan begroot. De kosten kerkelijke gebouwen zijn hoger omdat er een voorziening is gemaakt van € 27.500 voor de eigen bijdrage van het meerjarig onderhoudsplan (SIM). Daarnaast zijn de kosten voor overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen € 13.060 hoger uitgevallen dan begroot door de aanschaf van een streaming installatie. De kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zijn € 9.293 lager uit gevallen dan begroot en € 2.065 lager dan 2019 vanwege het uitvallen van diensten door de Covid-19 restricties. De verplichtingen aan andere organen, vergoedingen en beheerskosten zijn lager dan begroot maar komen beter overeen met de rekening van 2019. Verder zijn conform de richtlijn van de Protestantse kerk in Nederland de door te zenden collecten ten bedrage van € 2.049 apart gerapporteerd en ook meegenomen in de opbrengsten onder collectes.

Toelichting incidentele baten en lasten

De incidentele baten bedragen zijn € 52.304 waarvan € 49.000 ten rekening komt van de herwaardering van de pastorie volgens de WOZ-waarde. De andere baten zijn inkomsten uit huwelijks- en begrafenisdiensten.

Toelichting mutaties bestemmingsreserves

Er is € 37.500 onttrokken aan de bestemmingsreserves (restauraties), dit is meer dan begroot. Dit komt doordat € 27.500 hiervan toegevoegd is aan voorzieningen voor meerjarig onderhoud. Dit betreft onze eigen bijdrage van 25% van de totale onderhoudskosten van € 110.000 die onder de SIM regeling vallen. Daarnaast is € 10.000 onttrokken voor de resterende onderhoudskosten van het monumentale kerkgebouw.

Toelichting financiële positie inzake continuïteit.

De totale eindresultaten van de jaren 2018 tot 2021 worden sterk beïnvloed door de tijdelijke uitbreiding van de predikantsplaats van de basis van 60% naar 100% in 2018 en 2019, en 80% in 2020 en 2021. Ter ondersteuning hiervan zijn er toezeggingen gedaan door het steunfonds van de Protestantse kerk in Nederland en de Maatschappij van Welstand om de hierdoor ontstane tekorten aan te vullen. Deze bijdragen kunnen pas achteraf worden vastgesteld en uitbetaald. Als de resultaten van 2018, 2019 en 2020 gecorrigeerd worden voor deze bijdragen dan ligt totaalresultaat van 2020 een stuk lager:

Jaar

2018

2019

2020

2021

Gerapporteerd totaalresultaat

-33.046

-25.269

61.638

 

Bijdrage PKN steunfonds

15.334

7.296

-15.334

-7.296

Bijdrage Maatschappij van Welstand:

13.500

18.000

-31.500

 

Gecorrigeerd resultaat

-4.212

27

14.804

 

Voor de continuïteit zijn twee zaken van wezenlijk belang. Ten eerste moeten de kosten van de predikantsplaats over langere tijd gegarandeerd kunnen worden. Daarnaast dient het monumentale kerkgebouw in stand te worden gehouden. Op basis van de voorlopige meer-jaren raming 2021-2028 wordt verwacht dat de totale liquiditeit ook op basis van een 60% formatie plaats van de predikant sterk zal verminderen. Dit komt omdat verwacht wordt dat de kosten verder zullen stijgen en de inkomsten uit levend geld zullen dalen door afname van het aantal leden. De werkelijkheid zal sterk afhangen van het verdere verloop van het levend-geld en van andere inkomsten, met name de exploitatie van de gebouwen.