Meteen naar de inhoud

Meest recente dienst

>> Naar alle eerder uitgezonden diensten

Kerkdiensten

Kerk?

Bij het woord ‘kerk’ kun je een heleboel bedenken. De meeste mensen denken waarschijnlijk aan een gebouw. Anderen kijken denken weer meer in termen van ‘gemeenschap’. Hoe het ook zij de kerk – als gebouw én als gemeenschap – biedt onderdak aan allerlei mensen en mogelijkheden.

Wat is een kerkdienst?

In een kerkdienst komen mensen bij elkaar om te zingen, te bidden, uit de Bijbel te lezen, te luisteren en soms om te spreken. Ook wordt er gecollecteerd voor verschillende doelen. Op die manier ontmoeten ze elkaar, ontmoeten ze God en ontdekken ze zichzelf. Stilte, muziek en spreken wisselen elkaar af. De ontmoeting is een feest. Daarom noemen we de kerkdienst ook wel ‘viering’. In de kerkdienst wordt gezongen uit een liedboek dat vaak achter in de kerk op stapeltjes ligt. Je kunt er ook naar vragen. Onze wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. Een overzicht van de komende kerkdiensten en hun thema’s is te vinden in onze agenda.

Geen vaste plaatsen

Je kunt overal gaan zitten, er zijn geen vaste plaatsen. Soms is voor in de kerk een bank gereserveerd voor de mensen die een functie hebben in de kerk.

Kinderopvang

De kerkdienst op zondagochtend is een verzamelplaats voor jong en oud. Voor de kleinsten tot 4 jaar wordt een oppas georganiseerd en voor de grotere kinderen (van groep 1 t/m 8) een eigen bijeenkomst tijdens de preek, de kindernevendienst. Mocht je overwegen naar de kerk te gaan, dan kun je de kinderen gewoon meenemen. De oppas en de kindernevendienst vinden plaats in het ontmoetingscentrum, dit ligt direct naast de kerk. Meer informatie staat op de pagina van het Jeugdwerk.

‘Orde’ van de dienst

Voorafgaand aan de dienst klinkt orgelmuziek en mensen maken een praatje. De dienst begint als de dominee met een deel van de kerkenraad (het bestuur van de gemeente) binnenkomt. De dominee is meestal te herkennen aan de kleding, vaak een toga.

De dienst begint meestal met een aantal mededelingen van de kerkenraad, en een welkom voor de gasten. Na het ‘intochtslied’ spreekt de dominee ‘votum en groet’ uit. Het zijn woorden waarmee de gemeente zich toevertrouwt aan God en tegelijk klinken er woorden namens God: genade en vrede zij met u.

Als iedereen weer gaat zitten, volgt meestal een gebed. De rest van de dienst is een afwisseling van gebeden, liederen, Bijbellezingen. De dominee legt dat Bijbelgedeelte uit in de preek (daarom wordt de dominee ook wel ‘predikant’ genoemd). In de preek wordt de link met het dagelijks leven gelegd. Na de preek wordt gebeden voor o.a. de nood in de wereld en de zieken in de gemeente. De dienst eindigt met een lied dat staande wordt gezongen en de zegen: de belofte dat God met ons meegaat.

Koffie

Elke zondag na de kerkdienst drinken we koffie met elkaar, om na te praten en elkaar te ontmoeten.

Bijzondere diensten en dienstvoorbereiding

Elke eerste zondag van de maand is er een themadienst, dat betekent dat er soms iets bijzonders is, zoals een koor of een doop/belijdenis of een overstapdienst. De liturgie is in gewone taal, de liederen afwisselend, met soms een (inter)actief element. De jongeren en kinderen worden actief betrokken in de dienst en de gemeenteleden helpen mee de dienst voor te bereiden. Deze diensten zijn bij uitstek gelegenheden om eens een buurvrouw, vriend(in) of buurtgenoot voor uit te nodigen: ze zijn begrijpelijker, laagdrempeliger en een makkelijke manier om kennis te maken met wat onze kerkgemeente te bieden heeft!

Elke maand is er een ander thema, afhankelijk van het seizoen of aanleiding. Heeft u ideeën, schroom niet om ze te delen.
Vind je/u het leuk om in deze diensten mee te denken, te helpen (praktisch, liturgisch, muzikaal, of creatief) of voor te bereiden, neem dan contact op met de predikant!