Meteen naar de inhoud

Vacatures College van Kerkrentmeesters

Er is nog een vacature voor het penningmeesterschap.

De verantwoordelijkheid van de penningmeester is:
De penningmeester is er namens het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor dat zowel de financiële administratie als de salarisadministratie van de plaatselijke gemeente (voor zover het geen diaconale zaken betreft) op een deugdelijke wijze gevoerd wordt. 

De belangrijkste taken zijn:
De penningmeester dient aan de hand van de jaarlijks opgestelde begroting de inkomsten en uitgaven te bewaken. 
De penningmeester verkrijgt het recht van procuratie voor het – na fiattering door de daartoe bevoegde personen, zijnde voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters- doen van betalingen. Tevens krijgt hij of zij bevoegdheid formulieren inzake lonen en belastingen namens de kerk te ondertekenen. 
De penningmeester dient voor het college tijdig begroting(en) voor te bereiden voor het nieuwe boekjaar, zodat deze na vaststelling door de kerkenraad tenminste voor half december kunnen verzonden worden aan het RCBB. De penningmeester dient voor het college tijdig de jaarstukken voor te bereiden na afloop van het boekjaar, zodat deze tenminste voor 1 mei aan de kerkenraad kunnen worden voorgelegd.
De penningmeester dient te zorgen voor tijdige betaling van door de gemeente verschuldigde bedragen. 
De penningmeester dient zorg te dragen voor tijdige inning van aan de gemeente verschuldigde bedragen. 

Verder inlichtingen zijn te verkrijgen bij of bij de voorzitter van het CvK, Gerrit Kremer, mailadres; cvk@pg-roermond.nl of bij de scriba van de kerkenraad scriba@pg-roermond.nl