Meteen naar de inhoud

Verslag Gemeenteavond (19 oktober)

1. Opening

Gerrit heet iedereen van harte welkom en ds Judith opent met een gedicht. Fijn om met een opkomst van ongeveer 20 gemeenteleden na 2 ½ jaar weer samen te zijn tijdens een gemeenteavond.

2. Begroting 2022 en meerjarenraming Cvk

Gerrit licht de begroting toe. De begroting zal worden gedeeld met onze gemeente. Er zijn inkomsten en uitgaven begroot voor het Ontmoetingscentrum. Uit vragen zijn de volgende zaken toegelicht. Kosten voor het onderhoud van het monumentale kerkgebouw kunnen de komende jaren uit subsidies en onderhoudsreserves worden gefinancierd. Beeld- en geluidsapparatuur is voor 2022 niet begroot omdat de apparatuur nieuw is, maar zal in de toekomst wel weer worden opgenomen. De apparatuur is verzekerd tegen diefstal e.d. De bijdrage van de VMK is opgenomen onder de post Incidentele baten.

3. Gedragen door vrijwilligers

Aantal leden: 547, waarvan 80 vrijwilligers met veel ook meerdere taken. Ca 15% van onze leden is vrijwilliger.
Vacatures op dit moment:

  • Kindernevendienst 4,
  • Jeugdouderling 1,
  • Ouderling (voorzitter) 1,
  • Diakenen 2,
  • Kerkrentmeesters 1 (+ 1 in 2022 en 1 in 2023),
  • Pastorale raad 1,
  • Kosters 3,
  • Beamteam technici 3,
  • Contactpersonen: xx

Daarnaast nog diverse vacatures binnen de werkgroepen. Het zal een uitdaging zijn om deze vacatures in te vullen en ook nieuwe manieren te vinden om deze in te vullen.

4. Reisverslag Göncruszka

Grieta vertelt over haar bezoek aan het project Göncruszka in Hongarije.

5. Begroting 2022 Diaconie

Grieta licht de begroting toe. Ze zouden meer willen oppakken, maar gezien de huidige menskracht binnen de diaconie is er nu voldoende budget.

6. Toekomstvisie kerk & ontmoetingscentrum

Ds Judith vertelt over anders kijken naar kerkzijn. De kerk als ontmoetingsplek zowel als theater, dorpshuis, pleisterplaats als klooster. Kijken naar de kernwaarden: community, gastvrij, delen, inspiratie en duurzaam. In Roermond gericht op verbinding met ontwikkelingen binnen de samenleving. Omdenken waar zit de bron en essentie van ons kerk zijn, niet in oude patronen denken: bv. kerk doordeweeks, inclusieve diensten organiseren, waar in 2022 een aanzet toegegeven wordt.

Samenwerking met Leger des Heils (ontmoetingswinkel), duurzaamheidscentrum Roermond wordt verkend. Aanvullend zal er ook ruimte blijven voor bijvoorbeeld lezingen en andere activiteiten in het OC.

De verwachting/hoop is dat deze plannen ook de midden-generatie, jeugd met idealen, oecumenisch, cultureel en multicultureel aanspreken.

7. Regionale samenwerking

In Zuid-Limburg veel kleine protestantse kerken en hoe vind je elkaar? Venlo-Maasbracht-Weert-Roermond zoeken elkaar al veel op, waardoor de volgende stap naar samenwerking voor de hand ligt. Naast urgentie ook vreugde om samen te werken.

9. Sluiting

met het lezen van lied 817 door ds. Judith en het samen zingen van lied 793.