Meteen naar de inhoud

Toelichting Begroting 2021 College van Diakenen

Klik hier om de begroting te bekijken of te downloaden

Voor wat betreft het jaar 2021 is het CvD voorzichtig positief. We blijven bidden en vertrouwen op God, dat er een einde komt aan de huidige situatie.

De commissie Z(ending) W(erelddiakonaat) O(ntwikkelingssamenwerking) is zelfstandig in haar beslissingen. Voor wat betreft de jaarrekeningen en begrotingen geldt, dat deze worden samengevoegd met die van het CvD. De cijfers van de ZWO zijn dus begrepen in de begroting van het CvD.

De ZWO heeft in 2020 een kinderkleding en schoenen inzamelingsactie georganiseerd voor onze zustergemeente in Göncruszka. Door de reisbeperkingen is er nog geen gelegenheid geweest om de kleding af te leveren of over te dragen. We hopen dit in 2021 alsnog te doen. De inzameling is voorlopig stopgezet in verband met gebrek aan opslagruimte. De honingverkoop is gelukkig gestaag doorgegaan, er zijn momenteel nog potjes honing te koop. Aanvoer van een nieuwe voorraad is voorlopig nog niet mogelijk.

De werkzaamheden van het CvD zijn in beperkte mate doorgegaan. Hulpvragen konden worden behandeld en het werk in het AZC is, met inachtneming van de coronaregels, doorgegaan. Dat laatste geldt ook voor de Open Kerk op dinsdagmiddag. De bijeenkomsten Meet and Eat zijn afgelopen zomer jammer genoeg stopgezet. Op het moment dat wij dit schrijven zijn de regels weer aangescherpt. Het lag juist in de bedoeling om de bijeenkomsten te hervatten. Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. Onze hoop is erop gevestigd, dat in 2021 deze bijeenkomsten weer met regelmaat kunnen worden hervat. Zij voorzien zeker in een behoefte.

Bij het opstellen van de begroting over 2021 is met bovenstaande zaken rekening gehouden.

Gezien de ontwikkelingen rondom de Erediensten voorziet het CvD een daling in de collecte-opbrengsten in 2021. Met name in het tweede halfjaar van 2020 is de daling ingezet. Het is gebleken dat de opbrengsten in de kerk in het verleden hoger waren dan de huidige opbrengsten via de kerkgeldapp. Dit laatste geldt vooral voor de collecten met een bijzondere bestemming (collecte 3). De opbrengsten van bankrente en beleggingen zijn gezien de huidige rentestand beperkt.

In 2020 is een nieuw avondmaalsstel met eenpersoonsbekertjes aangeschaft. Aangezien dit een eenmalige uitgave is, zijn de kosten voor kerkdiensten in 2021 bescheiden.

De verplichte bijdrage aan andere organen betreft de afdracht van het diaconaal quotum. Deze is afhankelijk van het aantal belijdende leden en de inkomsten uit 2019.

Over de periode september 2019 tot en met augustus 2021 is van Kerk in Actie een subsidie ontvangen met als doel “diaconaal pionieren”. Uit deze subsidie worden onder andere de uitgaven voor het levensonderhoud , studiekosten, juridische bijstand en andere kosten ten behoeve van vluchtelingen betaald. De post ”diaconaal werk plaatselijk” is om die reden lager begroot dan in voorgaande jaren.

De post ”overig diaconaal plaatselijk” is hierin ook begrepen en bestaat voornamelijk uit bijdragen aan de St. Oor en de plaatselijke Voedselbank.

De afdrachten aan Kerk in Actie door middel van doorzendcollecten willen wij ook in 2021 zoveel mogelijk op het oude niveau handhaven.

Al met al verwacht het CvD voor 2021 een gering tekort. Hoe de werkelijkheid zal uitpakken blijft onzeker, maar onze hoop blijft gevestigd op God, Hij zal alles leiden.