Meteen naar de inhoud

Predikantsplaats vanaf 2020 naar 80%

Predikantsplaats vanaf 2020 naar 80%: Wat gaat u daarvan merken?

De financiële situatie van de Protestantse Gemeente Roermond is zo, dat er op dit moment voldoende vermogen is voor 60% predikantsformatie. De afgelopen jaren is dit met subsidiegeld aangevuld tot 100%. De komende jaren zal dit afgebouwd worden naar 80% in 2020 en naar 60% in 2022.

Samen met de kerkenraad zijn we het afgelopen jaar gaan kijken waar de tijd van de predikant wel en waar deze niet in gestoken kan worden, als de werkuren afnemen. De keuzes hiervoor komen in het werkplan van de predikant te staan.
Enerzijds is het mogelijk om overal iets vanaf te schaven, anderzijds is het wellicht zinnig om de vraag te stellen: “Wat is het wezenlijke dat de predikant doet, en waar zouden gemeenteleden kunnen aanvullen/ participeren of overnemen?”

80% betekent een 32-urige werkweek.

De vaste werkdagen van de predikant zullen naar maandag-dinsdag-donderdag gaan, met maximaal 2 avonden, een vrijdagmorgen en de zondagmorgen. Spreekuur op maandag-dinsdag-donderdag.

Voor een predikant die 80% werkt is 2,5 eredienst per maand gangbaar. In overleg met het CvK is in onze gemeente gekozen voor standaard 2 diensten per maand, zodat de overige tijd meer aan pastoraat besteed kan worden.

Onze gemeente kent veel werkgroepen, geledingen met evenredig veel vergaderingen. De aanwezigheid van de predikant zal ook hier beperkter worden. Het zal regelmatig zo zijn, dat de predikant het eerste uur aanwezig is, maar niet de hele vergadering bijwoont.

Voor een predikant zijn ook bovenplaatselijk, oecumenisch en internationaal de nodige werkzaamheden en contacten. De kerkenraad heeft vastgesteld dat dit werk in de toekomst vooral door gemeenteleden zal moeten worden gedragen en incidenteel of, wat betreft het liturgische gedeelte, door de predikant.

Wat betreft verdieping en groepswerk: ook hier moet een afweging gemaakt worden waar de inzet van de predikant gevraagd wordt: bijvoorbeeld 1x per 2 jaar bij groothuisbezoeken of 1x per 2 jaar een geloofscursus of rouwgroep. Met meer participatie van gemeenteleden en inzet van gemeenteleden met kennis/ervaring/ talent.

In de praktijk?

Wat betekent dat voor u als gemeentelid? Als de tijd beperkter wordt, dan verandert ook de tijd, die er is voor gemeenteleden. De focus in het pastoraat zal iets meer bij het crisispastoraat gaan liggen (rouw, trouw, doop, ziekte). Een afspraak voor een gesprek zal misschien wat verder in de toekomst geprikt moeten worden.

Nieuwe subsidie

Ondanks deze financiële ‘donkere wolken’ aan de horizon zien we dat er in de afgelopen jaren juist een nieuwe wind is gaan waaien, dat er nieuwe initiatieven ontstaan, dat er positieve energie is en dat we regelmatig nieuwe gemeenteleden mogen verwelkomen. Alleen is een deel van deze nieuwe leden financieel minder daadkrachtig. Daarom zijn we het afgelopen jaar begonnen met het aanschrijven van nieuwe fondsen. We zijn verheugd om u te kunnen melden dat er al meerdere subsidies toegekend zijn en andere in voorbereiding.

Wat betekent dit?

Dat er voor verbindende activiteiten en open kerk-activiteiten, maar ook voor liturgische vernieuwing (beeldscherm, vertaalinstallatie), jeugdactiviteiten en catechesemateriaal geld beschikbaar is.

Dat, naast de predikantsformatie, Gerben Huberts als diaconaal werker de komende jaren meer uren in de gemeente mag komen werken.

En dat ook de predikant boven de 80% (of later 60%) een aantal uren per week tijd mag besteden aan open kerk, verbindende activiteiten of nieuwe doelgroepen.

Het belangrijkste om te onthouden in deze is:

Samen zijn wij kerk,

samen bouwen wij aan de kerk,
samen bouwen wij aan de kerk van de toekomst:
een kerk waar iedereen welkom is,
waar iedereen mee mag doen en
waar iedereen aan kan bijdragen!