Meteen naar de inhoud

Concept beleidsplan t/m 2025

Concept beleidsplan t/m 2025

We hebben in de afgelopen tijd een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. Dit beleidsplan bestaat uit 2 delen: in de eerste helft wordt onze kerkgemeenschap en haar toekomst beschreven aan de hand van 3 thema’s: delen van liefde voor God, kerk/geloof als bron en kerk van de toekomst. In de tweede helft staan de beleidsplannen van de verschillende geledingen van onze kerkgemeenschap.

Hieronder vindt u de eerste helft van het beleidsplan: de missie en de visie van onze gemeente en vervolgens de uitgewerkte thema’s. Dit is een concept. Het wordt pas definitief, nadat u het, als gemeente, gelezen hebt en nadat u ermee hebt ingestemd.

Het volledige beleidsplan, dus met de beleidsplannen van de verschillende geledingen erbij, zal op 28 april en op 5 mei, ná de dienst, ter inzage liggen in de kerk. Ook dit volledige plan is een concept. Tevens zal op de gemeenteavond een aantal exemplaren van het volledige beleidsplan liggen, zodat u het daar ook kunt inzien. Op de gemeenteavond is er ook gelegenheid om vragen te stellen en eventuele op- of aanmerkingen te maken.

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.

Missie

De missie van onze kerk is om een bron te zijn van geloof, spiritualiteit en medemenselijkheid.

Gemeentevisie

Onze visie is een kerk waarin onze verhouding met God, met de medemens en met de wereld centraal staat. Dit komt tot uitdrukking in onze geloofsbelijdenis. Een kerk waarin er ook ruimte is voor minder traditionele ideeën. En waarin er aandacht is voor de naaste dichtbij en in de wereld. Een kerk met pastorale aandacht voor vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen. Een kerk waarin de leden met elkaar een gemeenschap vormen, die ook naar elkaar omzien in het dagelijks leven. Een kerkelijke gemeenschap die open en transparant is, waarin de actieve gemeenteleden nauw betrokken zijn bij de besluitvorming, waarin ieder gemeentelid geïnformeerd kan worden, mede met inzet van de moderne media.

Delen van liefde voor God

Als Protestantse Gemeente Roermond zijn we verbonden met elkaar door de liefde van God. Deze liefde voedt ons als bron, verbindt ons met elkaar en brengt ons samen; juist in de diversiteit van geloven. Het maakt dat wij in die liefde willen delen en dat we als gemeenschap uitnodigend en laagdrempelig zijn voor ieder die dorst heeft. De bron van ons geloof, Jezus Christus, nodigt ons daartoe uit: om mee te doen, bij te dragen, enthousiast te worden door de Geest die in ons en onze gemeenschap werkzaam is. Ieder mens is waardevol en heeft iets bij te dragen, zowel in de vele manieren van betrokkenheid als in de diversiteit van taken, ambten en vrijwilligerswerk. Niet alleen als het goed gaat in je leven, maar ook als je kwetsbaar bent, moeizaam of eenzaam. We zijn met elkaar verbonden als lichaam van Christus, waarbij we elkaar zowel in verschil als in kwetsbaarheid steunen, nabij zijn en met elkaar in gesprek blijven.

Die verbondenheid en dat contact uit zich niet alleen op zondagmorgen of in onze kerk in Roermond, maar juist ook lokaal in de omringende dorpen en wijken, ook doordeweeks en ook digitaal en online als gemeenschap.

Het geloof geven we handen en voeten in ons eigen leven, op onze eigen wijze en op de plekken van ons dagelijks leven. Dat wordt o.a. zichtbaar in de organisatie en aandacht vanuit de wijkenopbouw met contactpersonen, Pastorale Raad en PSW. Elke wijk heeft jaarlijks een groothuisbezoek, waar volwassenen en kinderen samen komen en het gesprek op gang komt tussen de generaties. In onze gemeente geven de ouderen aan dat ze willen dat het goed gaat met de jongeren en de jongeren geven aan dat ze willen dat het goed gaat met de ouderen. Er is zorg voor elkaar.

Vanuit de jeugd gezien is het deze liefde voor God die ons aanstuurt en waarom we het van belang vinden dat de jeugd zich ook herkent in hetgeen wij, als kerkgemeenschap, doen. Belangrijk is dan ook dat we een offensief beginnen om de jeugd meer betrokken te laten zijn. De jeugd staat niet apart, maar is een onderdeel van onze gemeente. Het is belangrijk dat de jeugd in verbinding blijft met de gemeente, omdat dit de enige manier is om ons geloof te delen. Activiteiten waarbij de jeugd elkaar ontmoet, zijn: de jongerenkerk, de musical op kerstavond en de Alfa-Omegagroep.

In onze kerkgemeenschap zijn ook doelgroepen die in de samenleving onder druk staan, bijv. de bewoners van het AZC. Zij spreken onze taal niet en zij moeten hier nog wennen. Wij proberen hen te betrekken bij onze kerkgemeenschap door hen de liefde van God te tonen en samen met hen op te trekken. Op deze manier laten we hen merken dat ze welkom zijn en dat ze een deel van een grote familie vormen. Dat gevoel van erbij horen en deel van de familie zijn, geldt ook voor de andere doelgroepen, die het vaak moeilijk hebben.

Ook bij de diaconie wordt hulp gevraagd voor mensen die het moeilijk hebben. Ook daar zal blijken dat het de liefde van God is, die maakt dat we ons zorgen maken om de medemens die in nood zit. Vanuit de diaconie kunnen we laten zien dat Gods liefde naar alle mensen uitgaat, zowel binnen als buiten onze kerkgemeenschap.

Kerk/ geloof als bron

Als Protestantse Gemeente staan we midden in de wereld. We hebben onder andere een werkgroep “Inspiratie en Ontmoeting”, waarmee we ook mensen buiten de kerk willen inspireren. We hebben een “open kerk”: op dinsdagmiddag is de kerk open, de predikant is regelmatig aanwezig en iedereen kan binnenlopen. Gemeenteleden, passanten en buurtbewoners. We willen mensen inspireren door geloof, cultuur, kunst en bijbel met elkaar te verbinden. We willen ons profileren in de samenleving met een ander gezicht. Ontmoeting is hierbij belangrijk, ontmoeting met diverse kerken in Roermond bij de thema-avonden. Er vinden ook bijeenkomsten plaats waarbij het gaat om de verdieping van het geloof. We willen het geloof met elkaar delen, zodat we elkaar kunnen verrijken. Ook de ontmoeting met ouders van kinderen is belangrijk. Deze worden betrokken bij het kerkelijk leven door bijvoorbeeld mee te werken bij de oppasdienst of bij de kindernevendienst.

We organiseren themadiensten, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. De oecumene komt tot uiting in verschillende vieringen: de vespers en de oudejaarsviering. Ook de leesgroep, die bij elkaar komt in de veertigdagentijd, heeft een oecumenisch karakter. Er zijn contacten met de Jonge Kerk, die wellicht nog uitgebouwd worden in de toekomst. Ook op internationaal vlak delen we het geloof; er zijn twee internationale vieringen: een met advent en een in het voorjaar.

De digitale nieuwsbrief, de facebookpagina van de kerk en “Contact” zijn belangrijke communicatiemiddelen om het geloof te delen. De digitale manier van communiceren zal in de toekomst steeds meer gebruikt gaan worden.

Kerk van de toekomst

Wij zijn de kerk! Onze gemeente wordt gedragen door onze gemeenteleden. Iedereen in onze gemeente heeft een verantwoordelijkheid om naar eigen kunnen bij te dragen aan de instandhouding van onze gemeente. Deelname aan activiteiten in onze gemeente verhoogt de betrokkenheid en de onderlinge band met andere gemeenteleden. Wij willen elkaar stimuleren om betrokken te blijven en ons vol overgave in te zetten. Voldoening en vreugde zijn belangrijk in het werk voor de kerk. Aan de andere kant willen we elkaar ook behoeden voor een te zware belasting. Het verdelen van de taken over meer gemeenteleden is een van de mogelijkheden die wij verder willen uitbouwen. Naast de ambtsdragers, ouderlingen en diakenen, zijn er ook taakdragers die een gedeelte van het dienstwerk van ambtsdragers op zich nemen. Ook bij het werk van andere vrijwilligers, zoals dat van de koster, wordt gewerkt aan een verdeling van taken.

De kosten van onze kerkelijke gemeente worden door gemeenteleden gedragen. Voor het onderhoud van het kerkgebouw wordt geld geworven uit fondsen en worden er subsidies aangevraagd, maar een deel van die kosten en alle kosten van de predikant, kerkdiensten, jeugd- en pastoraal werk en de diaconie worden door de leden van onze kerk zelf bijeengebracht via de jaarlijkse vrijwillige bijdragen en via collectes. Vergeleken met andere kerkgebouwen zijn de onderhoudskosten voor ons kerkgebouw op het ogenblik relatief laag. Er is geen directe noodzaak om hier alternatieven voor uit te werken in de komende 5 jaar.

Als gevolg van maatschappelijke trends zal ook onze kerk in de toekomst kleiner worden. Hoewel er door ons veel werk verzet wordt om de daling te vertragen of deze om te buigen, zullen we als kerk hier rekening mee moeten houden. Dit betekent dat er een zorgvuldige afweging nodig is in de toekomst wat de besteding van het geld betreft en de uitvoering van de werkzaamheden door de predikant en door de vrijwilligers. Het is nu al duidelijk dat, gezien de afname in ledental, de formatieplaats van de predikant in de komende jaren terug zal gaan van 100% via 80% naar 60 %.

Er is een samenwerking gestart met de gemeenten in de regio (Maasbracht, Weert, Venlo en Venray) tussen verschillende geledingen. (Diensten zonder predikant, jeugd, College van Kerkrentmeesters, diaconie en de werkgroep “Inspiratie en ontmoeting”). Door bundeling van krachten kunnen we elkaar steunen. Deze samenwerking zal de komende jaren worden voortgezet.