Blog

04 mei
0

Concept beleidsplan t/m 2025

Concept beleidsplan t/m 2025

We hebben in de afgelopen tijd een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. Dit beleidsplan bestaat uit 2 delen: in de eerste helft wordt onze kerkgemeenschap en haar toekomst beschreven aan de hand van 3 thema’s: delen van liefde voor God, kerk/geloof als bron en kerk van de toekomst. In de tweede helft staan de beleidsplannen van de verschillende geledingen van onze kerkgemeenschap.

Hieronder vindt u de eerste helft van het beleidsplan: de missie en de visie van onze gemeente en vervolgens de uitgewerkte thema’s. Dit is een concept. Het wordt pas definitief, nadat u het, als gemeente, gelezen hebt en nadat u ermee hebt ingestemd.

Het volledige beleidsplan, dus met de beleidsplannen van de verschillende geledingen erbij, zal op 28 april en op 5 mei, ná de dienst, ter inzage liggen in de kerk. Ook dit volledige plan is een concept. Tevens zal op de gemeenteavond een aantal exemplaren van het volledige beleidsplan liggen, zodat u het daar ook kunt inzien. Op de gemeenteavond is er ook gelegenheid om vragen te stellen en eventuele op- of aanmerkingen te maken.

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.

Missie

De missie van onze kerk is om een bron te zijn van geloof, spiritualiteit en medemenselijkheid.

Gemeentevisie

Onze visie is een kerk waarin onze verhouding met God, met de medemens en met de wereld centraal staat. Dit komt tot uitdrukking in onze geloofsbelijdenis. Een kerk waarin er ook ruimte is voor minder traditionele ideeën. En waarin er aandacht is voor de naaste dichtbij en in de wereld. Een kerk met pastorale aandacht voor vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen. Een kerk waarin de leden met elkaar een gemeenschap vormen, die ook naar elkaar omzien in het dagelijks leven. Een kerkelijke gemeenschap die open en transparant is, waarin de actieve gemeenteleden nauw betrokken zijn bij de besluitvorming, waarin ieder gemeentelid geïnformeerd kan worden, mede met inzet van de moderne media.

Delen van liefde voor God

Als Protestantse Gemeente Roermond zijn we verbonden met elkaar door de liefde van God. Deze liefde voedt ons als bron, verbindt ons met elkaar en brengt ons samen; juist in de diversiteit van geloven. Het maakt dat wij in die liefde willen delen en dat we als gemeenschap uitnodigend en laagdrempelig zijn voor ieder die dorst heeft. De bron van ons geloof, Jezus Christus, nodigt ons daartoe uit: om mee te doen, bij te dragen, enthousiast te worden door de Geest die in ons en onze gemeenschap werkzaam is. Ieder mens is waardevol en heeft iets bij te dragen, zowel in de vele manieren van betrokkenheid als in de diversiteit van taken, ambten en vrijwilligerswerk. Niet alleen als het goed gaat in je leven, maar ook als je kwetsbaar bent, moeizaam of eenzaam. We zijn met elkaar verbonden als lichaam van Christus, waarbij we elkaar zowel in verschil als in kwetsbaarheid steunen, nabij zijn en met elkaar in gesprek blijven.

Die verbondenheid en dat contact uit zich niet alleen op zondagmorgen of in onze kerk in Roermond, maar juist ook lokaal in de omringende dorpen en wijken, ook doordeweeks en ook digitaal en online als gemeenschap.

Het geloof geven we handen en voeten in ons eigen leven, op onze eigen wijze en op de plekken van ons dagelijks leven. Dat wordt o.a. zichtbaar in de organisatie en aandacht vanuit de wijkenopbouw met contactpersonen, Pastorale Raad en PSW. Elke wijk heeft jaarlijks een groothuisbezoek, waar volwassenen en kinderen samen komen en het gesprek op gang komt tussen de generaties. In onze gemeente geven de ouderen aan dat ze willen dat het goed gaat met de jongeren en de jongeren geven aan dat ze willen dat het goed gaat met de ouderen. Er is zorg voor elkaar.

Vanuit de jeugd gezien is het deze liefde voor God die ons aanstuurt en waarom we het van belang vinden dat de jeugd zich ook herkent in hetgeen wij, als kerkgemeenschap, doen. Belangrijk is dan ook dat we een offensief beginnen om de jeugd meer betrokken te laten zijn. De jeugd staat niet apart, maar is een onderdeel van onze gemeente. Het is belangrijk dat de jeugd in verbinding blijft met de gemeente, omdat dit de enige manier is om ons geloof te delen. Activiteiten waarbij de jeugd elkaar ontmoet, zijn: de jongerenkerk, de musical op kerstavond en de Alfa-Omegagroep.

In onze kerkgemeenschap zijn ook doelgroepen die in de samenleving onder druk staan, bijv. de bewoners van het AZC. Zij spreken onze taal niet en zij moeten hier nog wennen. Wij proberen hen te betrekken bij onze kerkgemeenschap door hen de liefde van God te tonen en samen met hen op te trekken. Op deze manier laten we hen merken dat ze welkom zijn en dat ze een deel van een grote familie vormen. Dat gevoel van erbij horen en deel van de familie zijn, geldt ook voor de andere doelgroepen, die het vaak moeilijk hebben.

Ook bij de diaconie wordt hulp gevraagd voor mensen die het moeilijk hebben. Ook daar zal blijken dat het de liefde van God is, die maakt dat we ons zorgen maken om de medemens die in nood zit. Vanuit de diaconie kunnen we laten zien dat Gods liefde naar alle mensen uitgaat, zowel binnen als buiten onze kerkgemeenschap.

Kerk/ geloof als bron

Als Protestantse Gemeente staan we midden in de wereld. We hebben onder andere een werkgroep “Inspiratie en Ontmoeting”, waarmee we ook mensen buiten de kerk willen inspireren. We hebben een “open kerk”: op dinsdagmiddag is de kerk open, de predikant is regelmatig aanwezig en iedereen kan binnenlopen. Gemeenteleden, passanten en buurtbewoners. We willen mensen inspireren door geloof, cultuur, kunst en bijbel met elkaar te verbinden. We willen ons profileren in de samenleving met een ander gezicht. Ontmoeting is hierbij belangrijk, ontmoeting met diverse kerken in Roermond bij de thema-avonden. Er vinden ook bijeenkomsten plaats waarbij het gaat om de verdieping van het geloof. We willen het geloof met elkaar delen, zodat we elkaar kunnen verrijken. Ook de ontmoeting met ouders van kinderen is belangrijk. Deze worden betrokken bij het kerkelijk leven door bijvoorbeeld mee te werken bij de oppasdienst of bij de kindernevendienst.

We organiseren themadiensten, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. De oecumene komt tot uiting in verschillende vieringen: de vespers en de oudejaarsviering. Ook de leesgroep, die bij elkaar komt in de veertigdagentijd, heeft een oecumenisch karakter. Er zijn contacten met de Jonge Kerk, die wellicht nog uitgebouwd worden in de toekomst. Ook op internationaal vlak delen we het geloof; er zijn twee internationale vieringen: een met advent en een in het voorjaar.

De digitale nieuwsbrief, de facebookpagina van de kerk en “Contact” zijn belangrijke communicatiemiddelen om het geloof te delen. De digitale manier van communiceren zal in de toekomst steeds meer gebruikt gaan worden.

Kerk van de toekomst

Wij zijn de kerk! Onze gemeente wordt gedragen door onze gemeenteleden. Iedereen in onze gemeente heeft een verantwoordelijkheid om naar eigen kunnen bij te dragen aan de instandhouding van onze gemeente. Deelname aan activiteiten in onze gemeente verhoogt de betrokkenheid en de onderlinge band met andere gemeenteleden. Wij willen elkaar stimuleren om betrokken te blijven en ons vol overgave in te zetten. Voldoening en vreugde zijn belangrijk in het werk voor de kerk. Aan de andere kant willen we elkaar ook behoeden voor een te zware belasting. Het verdelen van de taken over meer gemeenteleden is een van de mogelijkheden die wij verder willen uitbouwen. Naast de ambtsdragers, ouderlingen en diakenen, zijn er ook taakdragers die een gedeelte van het dienstwerk van ambtsdragers op zich nemen. Ook bij het werk van andere vrijwilligers, zoals dat van de koster, wordt gewerkt aan een verdeling van taken.

De kosten van onze kerkelijke gemeente worden door gemeenteleden gedragen. Voor het onderhoud van het kerkgebouw wordt geld geworven uit fondsen en worden er subsidies aangevraagd, maar een deel van die kosten en alle kosten van de predikant, kerkdiensten, jeugd- en pastoraal werk en de diaconie worden door de leden van onze kerk zelf bijeengebracht via de jaarlijkse vrijwillige bijdragen en via collectes. Vergeleken met andere kerkgebouwen zijn de onderhoudskosten voor ons kerkgebouw op het ogenblik relatief laag. Er is geen directe noodzaak om hier alternatieven voor uit te werken in de komende 5 jaar.

Als gevolg van maatschappelijke trends zal ook onze kerk in de toekomst kleiner worden. Hoewel er door ons veel werk verzet wordt om de daling te vertragen of deze om te buigen, zullen we als kerk hier rekening mee moeten houden. Dit betekent dat er een zorgvuldige afweging nodig is in de toekomst wat de besteding van het geld betreft en de uitvoering van de werkzaamheden door de predikant en door de vrijwilligers. Het is nu al duidelijk dat, gezien de afname in ledental, de formatieplaats van de predikant in de komende jaren terug zal gaan van 100% via 80% naar 60 %.

Er is een samenwerking gestart met de gemeenten in de regio (Maasbracht, Weert, Venlo en Venray) tussen verschillende geledingen. (Diensten zonder predikant, jeugd, College van Kerkrentmeesters, diaconie en de werkgroep “Inspiratie en ontmoeting”). Door bundeling van krachten kunnen we elkaar steunen. Deze samenwerking zal de komende jaren worden voortgezet.

Lees Verder
01 mei
0

Van de predikant – Wie leest dit?

Van de predikant – Wie leest dit?

Ik ben wel geprikkeld door de enquete over het Contact.
Sommigen van u spellen het Contact van kaft tot kaft, andere hebben andere manieren om op de hoogte te blijven, en weer een ander zou graag wat vernieuwing, kleur of inhoud zien.
Dus daarom vraag ik bij mijn huisbezoeken wel eens: “Lees je het Contact?” En ontdek een heel scala aan antwoorden. Aan de ene kant: hoe belangrijk communicatie is, vooral als mensen niet meer of moeilijk naar de kerk kunnen komen. En anderzijds hoe communicatie ook ‘eigentijds’, bij de tijd moet zijn en als ‘christelijk’ blad ook inhoud moet hebben!
Als predikant is veel wat ik schrijf of doe of ‘preek’ eenrichtingsverkeer.
Als een zaadje wat je in de aarde stopt, waarvan je hoopt dat het mensen ’tot voedsel’ van de geest is, prikkelt, bewust maakt, bemoedigt, troost, verbindt of tot groei van het geloof is.
Maar daarvan krijg je niet altijd ‘melding’. (en dat hoeft ook niet, hoor!)
Dat vraagt ook vertrouwen. Vertrouwen in de goede afloop- dat we als gemeenschap heilzaam voor elkaar zijn- tot groei en bloei.
Maar het maakt ook des te meer duidelijk hoe belangrijk communicatie is waar mensen samen komen, samen werken, samen gemeenschap zijn. De juiste manieren van communicatie, zoals in onze visie ook verwoord staan:
met mooie sleutelwoorden als ’transparantie’, heldere communicatie, communiceren naar de gemeente; niet op je eigen eiland blijven zitten.
De laatste tijd ben ik me daarom ook aan het verdiepen in de communicatiemethode ‘Geweldloos communiceren’. Daarover later waarschijnlijk meer (misschien voor het nieuwe winterwerk!). Maar door deze methode word ik me er weer bewust van hoe regelmatig er ‘oordelen of  emotie’ sluipen in onze woorden, hoe ‘geladen’ de woorden kunnen zijn die we schrijven of spreken. En hoe onze woorden soms iets raken wat de toehoorder doet afhaken, terugtrekken, of met ‘meer munitie’ iets terug doet zeggen.
Maar natuurlijk ook het tegendeel: dat als het lukt om vanuit onze eigen behoeften en wensen naar de ander te communiceren, en we hetzelfde bij de ander kunnen doen, er een hele nieuwe wereld opengaat- één waardoor je, wat voor verschil, tegenstrijdigheid, conflict of weerstand er ook is, met elkaar in gesprek kunt blijven. Steeds een stapje verder kunt komen, ‘Jezus’, als het ware in het gelaat van de ander kunt ontwaren!
Dat is met recht een Paaservaring!
Moge we zo- in deze Paastijd- dat steeds weer leren ontdekken en daarin groeien- naar God, als kind van God en naar elkaar toe en hoe we met de ander en onze wereld omgaan!
Een goede en vruchtbare 50-dagen tijd!
ds Judith van den Berg-Meelis
ps. natuurlijk vinden we het als kerkenraad (of als ds) ook leuk om af en toe bericht van u te ontvangen, op welke wijze dan ook (post, telefoon, email of what’s app of wat dan ook!)

Lees Verder
20 apr
0

PSW Nieuws – Mei

PSW Nieuws – Mei

Woensdag 10 April Seniorenreisje

Ons Seniorenreisje begon weer zoals ieder jaar met een mooie droge zonnige dag met een aangenaam temperatuurtje. Onze eerste stop was in Tilburg bij de Struisvogelfarm waar wij gastvrij werden ontvangen door de eigenaar dhr. Bart van de Staak. Hoe wij deze dag verder beleefd hebben, kunt u op de foto’s zien op de nieuwsbrief en op de website van de protestantse gemeente. Wij als team van P.S.W. kunnen weer terug zien op een fijn samenzijn met onze senioren.

Donderdag 9 mei 2019 Seniorenmiddag

Om 14.00 uur krijgen wij bezoek van de stichting Welkom, die namens de Gemeente Roermond onder de naam Seniorenwerk Roermond voorlichting komen geven in een presentatie over “de seniorenadviseur”. In deze presentatie zullen zij ingaan op een aantal sociale domeinen, waar senioren in het algemeen mee te maken kunnen krijgen; zoals wonen,zorg, welzijn, financiën en vervoer. Maar ook, waar men moet zijn voor vragen over diverse regelingen. Het lijkt ons als P.S.W.-team, dat dit ons allemaal zal aanspreken.

Speciaal voor senioren die geen vervoer hebben, en graag aanwezig willen zijn: zij kunnen en mogen Tonny Huissoon bellen 0475-531951 of b.g.g. 06-12285686. Tonny zorgt er dan voor dat u thuis opgehaald wordt en om 16.00 uur weer keurig naar huis gebracht gaat worden.

Donderdag 13 juni en Donderdag 11 juli Seniorenmiddag

Ondanks dat er i.v.m. de vakantieperiode geen middag programma is, kunt u wel samen o.l.v. Aart en Margriet een gezellige middag hebben onder het genot van een kop koffie met iets lekkers erbij. Alleen wordt er deze twee maanden door P.S.W. geen vervoer geregeld.

De bloemen in de maand maart 2019

De bloemen uit de kerk gingen in de maand maart naar:

 • 3 maart naar Dhr. R. Uiterwijk uit Roermond
 • 10 maart naar Mw. Welmoed Jacobs uit Roermond
 • 17 maart naar Mw. Burger uit Herkenbosch
 • 24 maart naar Dhr. van de Berg uit Beegden
 • 31 maart naar de Dhr. en Mw. van Galen uit Roermond

Mocht u onverhoopt in het ziekenhuis terecht komen, wilt u (of uw familie ) dit dan s.v.p. doorgeven aan Annatjie Potgieter, tel. 0475-335950, of Helma van der Klei, tel. 0475-592138, b.g.g. 06-47646379. Uw opname wordt dan bekend gemaakt bij de betreffende contactpersonen die u een bezoekje namens de kerk kunnen brengen. Het ziekenhuis verstrekt geen gegevens i.v.m. de wet op de privacy

Met vriendelijke groeten,

namens het P.S.W. team,

Gerard van der Klei

psw@pg-roermond.nl

Lees Verder
17 apr
0

Verslag Vergadering Kerkenraad (6 maart 2019)

Verslag Vergadering Kerkenraad (6 maart 2019)

 1. Er is geëvalueerd over de besluitvorming van de kerkenraad wat betreft het ophangen van de regenboogvlag n.a.v. de Nashvilleverklaring.
 2. Er wordt afgesproken dat er een gezamenlijke vergadering gepland wordt met de voorzitter van de Vrienden van de Minderbroederskerk omtrent het gebruik van de kerk door de groep Narcotics Anonymous.
 3. Het concept-beleidsplan is besproken en zal in de volgende kerkenraadsvergadering verder aan de orde komen.
 4. Er is besloten dat de dominee in 2020 (afbouw naar 0,8 FTE) in 24 diensten zal voorgaan.
 5. De kerkenraad gaat akkoord met het verzoek vanuit de classis om de dominee als vertegenwoordiger (secundus) naar de synode af te vaardigen (2x per jaar) voor een periode van twee jaar, mede gezien de afbouw naar uiterlijk 0,6 FTE.
 6. Planning voor predikanten in 2020 inclusief zondagen waar de eigen dominee voorgaat, Avondmaal en Paascyclus (samenwerking met de Jonge Kerk) is besproken.
 7. Aftreden kerkenraadsleden in 2019 en herbevestiging is doorgelopen.
 8. Rooster data kerkenraad en moderamen 2020 is akkoord.
 9. Bestemming paaskaars 2018 is afgestemd.
 10. Benoeming kascontrolecommissie Diaconie en ZWO en CVK heeft plaatsgevonden.
 11. Terugblik
  • 27 januari bevestiging nieuwe ambts- en taakdragers en afscheid scriba. Positieve
   terugkoppeling vanuit gemeente.
  • 3 februari laagdrempelige dienst, dienst heeft veel impact gehad, mooie reacties
   vanuit de gemeente
  • 13 februari film Beyond Right en Wrong, fijne avond, groep iets kleiner,
   waarschijnlijk doordat het Engelstalig was, maar bleek voor iedereen goed verstaanbaar.
  • 24 februari vrijwilligersmiddag, mooie middag.

Ermie van Tiel, scriba

Lees Verder
16 apr
0

Paasviering 2019 – Inleiding op de Diensten

Paasviering 2019 – Inleiding op de Diensten

We beginnen op Witte Donderdag. De viering eindigt dan met het plechtig en in stilte ontruimen van de liturgietafel en alle op de tafel staande attributen. Zo verlaten we in stilte de kerk om er weer terug te keren voor de vieringen op Goede Vrijdag, de Paaswake en het Hoogfeest van Pasen op de zondagmorgen.

De dienst op Witte Donderdag (18 april 19.30 uur) is een dienst van Schrift en Tafel. Aan de vooravond van zijn dood en opstanding vierde Jezus met zijn discipelen de joodse pascha-maaltijd. Door de viering van deze maaltijd gedenkt het joodse volk steeds weer opnieuw de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Jezus gaf tijdens die viering een nieuwe invulling aan het brood (matses) en de wijn, als tekenen van zijn inzet en overgave. Zo staat onze viering van het Avondmaal ook deze avond in dat dubbele licht van zijn inzet en overgave en daardoor van onze bevrijding. Wij vieren deze dienst in zijn geheel aan tafel en in een kring eromheen. Aan het eind van de dienst wordt de tafel ontruimd ten teken dat de nacht van het lijden nu is begonnen.

De dienst van Goede Vrijdag (19 april 19.30 uur) staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus. We lezen het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes, afgewisseld met vocale en instrumentale muziek.

De Paaswake (zaterdag 20 april 21.00 uur) beginnen we, als de avond valt. We waken bij het graf en luisteren naar Bijbelverhalen over overwinning op het water (= dood): het scheppingsverhaal, waarbij het water van de oervloed moet wijken voor land, de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee en andere verhalen van slavernij en ballingschap. Zij plaatsen het door de dood heengaan van Jezus Christus in het grotere verband van Gods geschiedenis met zijn volk en met de hele mensheid. Tenslotte horen we het begin van het opstandingverhaal.

De viering van de paasnacht is een wake. Dat wil zeggen: een dienst die in de steeds dieper wordende duisternis wacht op de opstanding die bij het aanbreken van het licht wordt gevierd. Zo wachten we tot de nieuwe dag aanbreekt. In die duisternis van nacht en dood wordt de nieuwe paaskaars binnengedragen: Christus doorbreekt de duisternis met zijn licht. De viering van de opstanding vindt zijn hoogtepunt in de aankondiging dat het evangelie wordt gelezen en de maaltijd van de Heer wordt gevierd. Daarmee wordt de onverbrekelijke samenhang tussen Christus’ aanwezigheid in de Schrift én in brood en wijn tot uitdrukking gebracht.

De leden van de voorbereidingsgroep: Bep Storm, Grieta Gootjens, Wilma Jonker, Klaas Baas, Gerrit Kremer en voorgangers ds. Ton van Andel en ds. Judith van den Berg-Meelis, wensen u een goede paasviering toe.

Lees Verder
12 apr
0

PSW Seniorenreisje 2019

PSW Seniorenreisje 2019

Hieronder een foto-impressie van het seniorenreisje van 10 april.

 

Lees Verder
02 apr
0

Enquête Contact en Programmaboekje

Om de behoefte aan, het gebruik van en de waardering van het blad Contact en het Programmaboekje (voorheen het winterwerkboekje) te inventariseren is een vragenlijst opgesteld. Deze enquête is bedoeld voor zowel leden van de protestantse gemeentes in Roermond alsook Maasbracht.

Lees Verder
02 apr
0

Rommelmarkt

Onze jaarlijkse Fancy Fair / Rommelmarkt vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 mei 2019 van 10.00 uur tot circa 16.00 uur.

Lees Verder
30 mrt
0

Van de predikant – “In de Paas-stemming?”

Van de predikant – “In de Paas-stemming?”

Het is altijd weer even inkomen: om in de sfeer en bezinning van de veertigdagentijd te geraken.
Als je in de supermarkten rondkijkt dan lijkt het alsof veertigdagentijd gebruikt wordt om alvast in de Paas-sferen te komen: Veel chocola, paaseitjes, paashazen, lente..
Ik word daar altijd een beetje opstandig van: Jongens het is nog geen Pasen!
Laten we eerst eens tot inkeer, bezinning komen voordat we aan die uitbundigheid van het feest van Pasen toe zijn!

Als u dit leest is het alweer begin april en zijn we alweer over de helft van de veertigdagentijd.
Op welke manier probeert u daar vorm aan te geven?
Vast u, of doet u mee met dagelijkse inspiratie of de veertigdagenkalender van de PKN?

Ikzelf raak altijd weer verrast en verrijkt door de eucumenische leesgroep; dit jaar voor de tweede keer.
Telkens weer op weg gaan met Bijbelse verhalen die toeleiden naar het lijden en opstanding van onze Heer.
Verhalen waarin mensen alles geven wat ze hebben, of juist met alles wat ze hebben op zoek gaan naar die of dat ene.

Dit jaar stelt het boek dat wij lezen ons vragen over en maakt ons bewust van ons eigen leven: Wie of wat zien wij, waarderen wij en wat niet? Dat niet alles in geld, bezit of status uit te drukken is. En dat iemand die een beperking heeft of niet werkt, niet ‘minder’ is dan iemand met een baan.

Goede vragen om eens bij stil te staan. Ons als oecumenische groep deed het goed om eens in breder verband hierover van gedachten te wisselen.
en concreet te maken:
Een kerk is meer dan een gebouw. Zien wij het sociale kapitaal van vrijwilligers, van de menselijke gemeenschap in onze kerk?
Alle onzichtbare handen, die al dat ‘onzichtbare’ werk doen?
Ook de onzichtbare leden:
De papieren leden in onze gemeente, de ouderen of zieken; zij die fysiek niet meer naar de kerk kunnen komen.
Maar ook de jongeren, de drukke middengeneratie, de mensen die twijfelen, die zich minder thuis voelen.

Het hernieuwde onze gedachten dat we niet alleen maar kerk willen zijn voor hen die we wekelijks zien, maar dat ieder van ons verantwoordelijkheid heeft voor meer ‘dan het zichtbare’. En om al dat ‘onzichtbare’ werk van mensen en werk van de Geest te waarderen!

Moge dat ons inspireren en verder op weg helpen.
Met aandacht en zicht op alle mensen die we op onze weg tegenkomen, of waar we normaal aan voorbij zouden gaan.

Een goede en vruchtbare stille week en een zalig Pasen!
ds Judith van den Berg-Meelis

Lees Verder
25 mrt
0

PSW Nieuws – April

PSW Nieuws – April

Seniorenmiddag 14 maart

Het was weer een feestje voor de senioren van onze Protestantse Gemeente in Roermond. Een mooie knutsel/bloemenschik middag, waar vooraf een duidelijke uitleg werd gegeven door Joyce de Kruijk, die ook enkele voorbeelden liet zien met verschillende mogelijkheden waar het voorjaar al zichtbaar werd in een leuk mandje met oases.

       

Seniorenreisje woensdag 10 april

Het is weer bijna zover, over enkele weken gaan wij weer een hele dag samen met de senioren in een grote knielbus op stap. Dit jaar gaan wij naar Struisvogelfarm van de Staak in Tilburg.

Wij vertrekken ’s-morgens om 9.30 uur bij de Jo Gerrishal in de Achilleslaan 2a 6042 JV Roermond. Na aankomst worden wij gastvrij ontvangen, met een lekker vers” bakske” koffie uit een authentiek kopje, met een witte eierkoek die met struisvogeleieren is gebakken. Vervolgens kunt u een professionele film aanschouwen met veel informatie over de grootste landvogel ter wereld.

Daarna geeft de gastheer Bart van de Staak persoonlijk uitleg over de producten en is er gelegenheid om vragen te stellen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om de struisvogel van dichtbij te bekijken en u kunt zelfs de struisvogel uit uw hand laten eten. Als slot kan men nog een bezoek brengen aan de boerderijwinkel, waar men allerlei leuke producten kan kopen van struisvogels.

In Gilze gebruiken wij gezamenlijk de lunch bij Restaurant De Hooikar. Na de lunch maken we o.l.v. een gids een mooie rondrit door de omgeving. Om 17.30 uur hebben wij het diner bij Partycentrum Antoine in Soerendonk, en om 20.00 uur is de terugkomst in Roermond gepland.

Dit jaar komen we eigenlijk niet uit met de dagprijs van €. 50.00 p.p., maar hebben toch besloten dit jaar, ondanks de hogere kosten, geen hogere prijs te berekenen. Voor volgend jaar zullen wij het opnieuw gaan bekijken, en zal het misschien iets omhoog moeten. Het is dit jaar wel belangrijk dat de bus met 60 personen vol komt, dus graag zoveel mogelijk senioren uit onze kerk vragen om gezellig mee te gaan, ook introducés zijn zeker welkom, zij betalen €. 5.00 extra. Iedereen kan/moet zich opgeven bij Tonny Huissoon tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686 ook regelt Tonny het eventuele vervoer naar de bus voor de personen die geen vervoer hebben. Als U per bank gaat betalen wilt u dan het volgende banknummer gebruiken: NL20 RABO 0373 7280 85

Seniorenmiddag 9 mei

Om 14.00 uur krijgen wij bezoek van de Stichting Welkom, die namens de Gemeente Roermond onder de naam Seniorenwerk Roermond voorlichting komen geven in een presentatie over “de seniorenadviseur”. In deze presentatie zullen zij ingaan op een aantal sociale domeinen, waar senioren in het algemeen mee te maken kunnen krijgen; zoals wonen, zorg, welzijn, financiën en vervoer. Maar ook, waar men moet zijn voor vragen over diverse regelingen. Het lijkt ons als P.S.W-team, dat dit ons allemaal zal aanspreken. Zie ook https://www.welkom.nu/roermond/seniorenadviseur/ voor meer informatie.

Speciaal voor senioren die geen vervoer hebben en graag aanwezig willen zijn: zij kunnen en mogen Tonny Huissoon bellen 0475-531951 of b.g.g. 06-12285686 Tonny zorgt er dan voor dat u thuis opgehaald wordt, en om 16.00 uur weer keurig naar huis gebracht gaat worden.

Verantwoording Giften

Maart 2019 €. 1 x €. 5.00 en 2 x €. 10.00 euro via Tonny

Bloemen

De bloemen in de maand januari 2019 De bloemen uit de kerk gingen in de maand februari naar: fam. Kuut, Mw. Jeroense, Mw. Boer, Dhr. Bakarbessy

Ziekte

Mocht u onverhoopt in het ziekenhuis terecht komen, wilt u (of uw familie ) dit dan s.v.p. doorgeven aan Annatjie Potgieter, tel. 0475-335950, of Helma van der Klei, tel. 0475-592138, b.g.g. 06-47646379. Uw opname wordt dan bekend gemaakt bij de betreffende contactpersonen die u een bezoekje namens de kerk kunnen brengen. Het ziekenhuis verstrekt geen gegevens i.v.m. de wet op de privacy.

Met vriendelijke groeten, namens het P.S.W. team, Gerard van der Klei (psw@pg-roermond.nl)

Lees Verder
12369