Blog

07 dec
0

Bevestiging van ambtsdragers, benoeming van taakdragers en afscheid van de scriba

Bevestiging van ambtsdragers, benoeming van taakdragers en afscheid van de scriba op zondag 27 januari 2019

We zijn heel blij u te kunnen meedelen dat een aantal gemeenteleden heeft aangegeven in de kerkenraad plaats te willen nemen.

Klaas Baas zal bevestigd worden als ambtsdrager. Hij zal als diaken de diaconie gaan versterken.
Linda Akkerman, Ermie van Tiel en Annemarie Vriesen zullen gezamenlijk het ambt van scriba op zich nemen. Ermie zal bevestigd worden als ambtsdrager en Linda en Annemarie zullen benoemd worden als taakdrager. Er is een taakverdeling gemaakt, zodat voor een ieder duidelijk is welk gebied van het scribaat men bestrijkt.

Omdat deze mededeling verschijnt in een dubbelnummer van “Contact” noemen we hier alvast de zondagen waarop het bovenstaande wordt afgekondigd: op zondag 2 december en op zondag 9 december. Bezwaar kan ingediend worden tot uiterlijk 14 december 2018.

Indien er geen bezwaar wordt ingediend, zullen bovenstaande gemeenteleden bevestigd en benoemd worden op zondag 27 januari 2019.

Op deze zondag zal tevens afscheid genomen worden van Aafke Doelman als scriba. Zij heeft haar taak als scriba vele jaren serieus vervuld en wij zijn haar daar heel dankbaar voor. Wij bedanken haar dan ook voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren voor onze kerkgemeenschap heeft gedaan!

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.

Lees Verder
01 dec
0

Van de predikant

Van de predikant

Van de week stonden de kerkdeuren wijd open voor de schilders en de open kerk. Ik kwam binnen en zag het voorportaal vol liggen met veelkleurige bladeren en dacht aan wat ik van de week hoorde: “De natuur maakt zijn eigen confetti”. Zoals bij een huwelijksviering of carnaval.
Maar ik zag diezelfde ‘confetti’ ook voorop een rouwkaart.
Het deed me realiseren dat er een dubbelheid in dat beeld van veelkleurige bladeren zit: Het is het proces van verval, van afsterven- maar met schoonheid en veelkleurigheid.
Misschien helpt dit beeld ons ook om te gaan met onze eigen sterfelijkheid, onze pijn, met gemis. We vieren in deze periode het einde van het kerkelijk jaar, waarin we traditiegetrouw de overledenen herdenken die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Ook wel Voleindingszondag genoemd. Maar niet op de manier van afronding, stoppen of einde:
Nee, de dood is niet het einde. Het leven houdt op, maar gaat op een andere manier door, zoals de bomen met hun confetti laten zien: gericht op de toekomst, op doorgaan, zij het op een andere manier.
We mogen vertrouwen en zoeken naar Gods plan met onze wereld, met onze gemeenschap, met ons eigen leven. Ondanks of dankzij onszelf. Zijn voltooiing is groter dan onze einde. Zijn liefde is eeuwig.
En misschien zijn die veelkleurige bladeren daarvan wel het teken, dat er ons iets groters, mooiers nog te wachten staat- als voorbode. Als Advent, als belofte dat er iets bijzonders te gebeuren staat.
Nu is het nog donker, in en om ons heen. Ook wij kunnen vallen, onze eigen bladeren vallen, onze dierbaren ontvallen ons. En als wij lijden aan het leven, dan mogen we vertrouwen op die belofte, die doorgaande toekomst van de Eeuwige. Die  ons, met de woorden van Rilke, oneindig teder in Zijn hand houdt.
Moge we zo op weg gaan in deze Adventstijd!
Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.
Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen open bloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.
Hartelijke groet en een inspirerende Adventstijd toegewenst!
ds Judith

Lees Verder
30 nov
0

Naar de kerk… Ja gráág!

Naar de kerk… Ja gráág!

Maar hoe kom je daar als je er, door wat voor omstandigheden dan ook, niet toe in staat bent maar toch erbij wil zijn. Omdat voor eenieder zoveel mogelijk toch te realiseren zoeken we medemensen die dat wel kunnen en beschikken over een vervoermiddel om eenieder deelgenoot te laten zijn van de eredienst op de zondag.

Als u daaraan wilt meewerken – en wie wil dat nu niet – dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij ondergetekenden. Dat kan via de mail of telefonisch. Wij maken dan een rooster of maken anderszins nadere afspraken met u.

Alvast onze dank!
Namens de Diaconie

Wilma van Stelten, tel. 0475 600902 of 0627294180
Klaas Baas, tel. 0630087121

Of via email: vervoer@pg-roermond.nl

Lees Verder
19 nov
0

Actie kerkbalans 2019

Actie kerkbalans 2019

Op 19 januari begint de actie kerkbalans 2019. Alle contactpersonen zullen op 16 januari de enveloppen mee krijgen zodat ze deze kunnen bezorgen bij de gemeenteleden in hun wijk.

Dit jaar willen we uw aandacht vragen voor de (voor ons nieuwe) mogelijkheid van de automatische incasso. In de enveloppen zit een formulier waarop u kunt aangeven dat u voortaan gebruik wilt maken van automatische incasso, voor welk bedrag, in hoeveel termijnen en in welke maand(en) dit geïncasseerd mag worden. We willen deze betaalmethode van harte bij u aanbevelen.

U geeft de machtiging voor de automatische incasso af tot wederopzegging. Dit betekent dat het doorloopt, totdat u bij de bijdrage administratie aangeeft dat u de automatische incasso wilt stoppen. Via de bijdrage administratie kunt u ook doorgeven dat u het bedrag wilt wijzigen, of de termijnen.

Waarom bevelen we deze betaalmethode bij u aan?

Als u een machtiging tot automatische incasso afgeeft, hoeven de contactpersonen niet meer bij u aan de deur te komen om de enveloppen langs te brengen of op te halen, dit scheelt dus een hoop werk voor de contactpersonen. In plaats daarvan ontvangt u 1x per jaar een brief waarin de data staan vermeld waarop er geïncasseerd zal worden.

Bovenstaande betekent dat de mensen die vorig jaar al een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, nu geen toezeggingsformulieren van de actie kerkbalans zullen ontvangen.

Heeft u vorig jaar geen machtiging afgegeven maar wilt u toch graag met automatische incasso betalen? Dan kunt u nu al een mail sturen naar bijdrageadministratie@pg-roermond.nl. Het kan dan meteen geregeld worden! De automatische incasso kan ook gecombineerd worden met een overeenkomst voor periodieke schenking.

Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven of gaat afgeven voor maandelijkse betaling willen we u vragen zelf nog te blijven betalen, tot u een brief heeft gekregen met daarin de data dat er geïncasseerd zal gaan worden.

Het is voor ons allemaal nieuw en er is en er wordt nog hard aan gewerkt om het allemaal goed te laten verlopen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de automatische incasso kunt u hiermee terecht bij de bijdrage administratie via bijdrageadministratie@pg-roermond.nl of 0475-571993.

Namens het CvK,
Jeannette Klein

Lees Verder
19 nov
0

Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal

Op 11 november was er een informatiemoment na de dienst, waarin de neerslag van de evaluatie van het Heilig Avondmaal (thema van de groothuisbezoeken) werd gepresenteerd.
Hieronder volgt de tekst van de presentatie, zoals deze tijdens het informatiemoment naar voren is gebracht.

In het afgelopen seizoen (najaar 2017/voorjaar 2018) hebben we groothuisbezoeken met elkaar gehad met als thema : “Het Heilig Avondmaal”. Dit thema is gekozen, omdat er afgesproken was dat we het Heilig Avondmaal zouden bezien en evt. zouden aanpassen als er een nieuwe predikant zou zijn. U hebt toen in alle vrijheid kunnen spreken over uw beleving van het Heilig Avondmaal en wat u graag veranderd zou willen zien, indien mogelijk.

Het laatste groothuisbezoek was in mei en we hebben de groothuisbezoeken geëvalueerd in augustus. I.v.m. de vakanties was er eerder geen geschikte gelegenheid om alle personen, die van belang waren voor de evaluatie, bij elkaar te krijgen. Daarna hebben wij gezocht naar een geschikt moment om deze neerslag aan u voor te leggen. Daarbij rekening houdend met allerlei factoren, zoals het aanwezig zijn van onze predikant, dominee Judith, het wel of niet bijzondere karakter van de dienst, enz.

In onze gemeente wordt het Heilig Avondmaal op verschillende manieren ervaren en beleefd; zowel de wens tot ingetogenheid, verstilling, is aanwezig, als ook het feit dat het fijn is dat we gezamenlijk in de kring staan- als gemeenschap van Christus. Iedereen hoort erbij. Iedereen mag erbij zijn, van jong tot oud, zowel zoekende gelovigen als mensen die al jaren komen. De huidige vorm wordt als goed ervaren- een goede middenweg voor bovenstaande belevingen.

Belangrijk is dat wij, zowel ambtsdragers als gemeenteleden, elkaar de ruimte geven om, ieder op zijn eigen manier, deel te nemen aan het Heilig Avondmaal en ook respect proberen te hebben voor de ander. Als er dingen schuren, dan gaan we met elkaar het gesprek aan, vanuit een gelijkwaardige positie om elkaar beter te begrijpen en kijken we waar we elkaar tegemoet kunnen komen of de ander kunnen helpen om dit te kunnen bereiken.

Ook kinderen mogen aan het avondmaal in onze gemeente. Zij worden voorbereid in de kindernevendienst en door hun ouders.

In de neerslag van de evaluatie komen de volgende punten en aanpassingen naar voren.

Wat betreft het uitdelen van brood en wijn:

 • Als er brood aangeboden wordt, kan de ambtsdrager steeds de woorden herhalen, maar het kan ook in stilte gebeuren. Uit de groothuisbezoeken blijkt dat het ongeveer 50/50 is voor wat betreft woorden herhalen of in stilte.
  Besluit: in stilte tijdens de reguliere diensten (vijf). In de Paascyclus zou het op een andere manier kunnen.
 • Als er eventueel sprake is van het aanbieden aan het gemeentelid van brood en wijn (tijdens de Paascyclus bijvoorbeeld) worden de woorden “Brood uit de hemel en wijn uit het koninkrijk” niet meer uitgesproken. (Er zullen in het vervolg andere woorden gebruikt worden).
 • De uitreiking duurt lang als er een grote groep bijeen is. We willen dat wat korter maken en daarom zullen er voortaan 4 ambtsdragers zijn (predikant en ambtsdragers uit de groep diakenen of ouderlingen)of taakdragers, die uitdelen. De betreffende ambtsdrager houdt de schaal vast en deelt het brood uit. Bij de wijn zijn er ook 4 ambtsdragers (of evt. taakdragers) die rondgaan.
 • Doorgeven van de schaal met brood aan elkaar en de beker met wijn gaat 1 keer per jaar plaatsvinden (misschien tijdens de stille week; Witte Donderdag of Stille Zaterdag).
 • 1x per jaar mogen de kinderen meehelpen met uitreiken.

 

 • We gaan over op speltbrood, omdat daar minder gluten in zitten. Dit omdat een aantal gemeenteleden gevoelig is voor gluten.
 • Collecte voor OOR: 2 collectanten staan bij de trapjes van het liturgisch centrum. 1 Staat bij de achterste bank.
  Uitleg van wat OOR voor een organisatie is (Stichting Opvang en Ontmoeting Roermond).

 

 • Tekst in de liturgie veranderen aangaande de mensen die op de stoelen gaan zitten. “Voelt u zich vrij om op de stoelen te gaan zitten, indien u daar behoefte aan hebt”.

Ieder mag het Avondmaal op zijn eigen wijze beleven! Dat blijft heel belangrijk!

Evaluatie van het geheel na 1 of 2 jaar. Eerst in de liturgiecommissie en daarna in de kerkenraad.
Als er iemand is drie graag betrokken wil blijven bij o.a. de vorm en de evaluatie van het vieren van het Heilig Avondmaal, dan bent u hartelijk welkom als lid van de liturgiecommissie (Nieuwe naam: Commissie Vieringen).

Verder nog toepassen van de tips:

 • Stoelen aan tafel mogen verder bij de tafel vandaan staan om doorlopen te vergemakkelijken. Mensen moeten nog wel hun liedboek op de tafel kunnen pakken.
 • Brood niet schuin over de schouder aanreiken bij de mensen aan tafel. Het is belangrijk dat de predikant/ambtsdrager de mensen aan kan kijken.
 • Goed aansluiten in de kring. De ambtsdrager zou de mensen kunnen begeleiden om door te lopen naar voren in het koor.

Lees Verder
19 nov
0

PSW Nieuws – December

PSW Nieuws – December

Als u het Contact van december ontvangt, is het nog 2 weken voor de Kerstmaaltijd, en dan heeft u nog 1 week ( 7 december ) de tijd om op te geven voor de jaarlijkse Kerstmaaltijd. Als ik de berichten van Tonny beluister, dan heeft zij al veel aanvragen binnen. Bij het aantal van 70 personen moet zij u teleurstellen, dus als u aanwezig wilt zijn, bel Tonny. Mocht u vorige maand het bericht over de kerstmaaltijd niet gelezen hebben, dan kunt u het hieronder alsnog lezen.

Kerstmaaltijd Senioren vrijdag 14 december

Ook dit jaar houden wij weer een Kerstmaaltijd in het ontmoetingscentrum (naast de kerk). Wij zien er weer naar uit om samen met onze senioren 70+ Gemeenteleden een gezellige sfeervolle Kerstviering/-maaltijd te hebben. Bij deze bent u van harte uitgenodigd op vrijdag 14 december van 17.30 – 20.15 uur waar u wordt ontvangen met een drankje. ( zaal open om 17.00 uur). U kunt zich hiervoor opgeven tot vrijdag 7 december bij Tonny Huissoon, tel. 0475-531951, b.g.g. 06-12285686, en mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u dit tegelijkertijd aan Tonny doorgeven. U wordt dan thuis opgehaald, en na de viering weer teruggebracht. Bent u in het bezit van een auto, en in de gelegenheid om andere personen op te halen, dan kunt u dit ook aangeven bij Tonny op de bovengenoemde telefoonnummers. Wel een vriendelijk verzoek om alle wijzigingen, m.b.t. vervoer, altijd even te overleggen met Tonny Huissoon. Mocht u een introducé mee willen nemen, vragen wij een vergoeding van €. 10.00 ( Hopelijk kunt u hiervoor begrip hebben ). Voor een eventuele gift; die kunt u persoonlijk aan één van de teamleden geven, of op ons nieuw rekeningnummer P.S.W.: NL20 RABO 0373 7280 85 t.n.v. P.S.W. voor alle nieuwe rekeningnummers van de prot. gemeente zie contactblad november

Seniorenmiddag donderdag 10 januari 2019

Zoals ieder jaar starten wij de seniorenmiddag in het nieuwe jaar weer met een gezellige spannende sjoelmiddag, waar wij aan het einde van de middag weer de Andries van de Veen Bokaal zullen gaan uitreiken onder het genot van een drankje met ????? aan de persoon die de hoogste aantal punten gaat scoren. Als u geen vervoer heeft en u wilt graag opgehaald worden, mag u contact opnemen met Tonny Huissoon die dit dan altijd weer perfect gaat regelen. Tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686

Handwerk Mw. Honig:

Mw. Honig heeft weer fantastisch werk voor P.S.W. gedaan. Voor de komende strenge winter heeft Mw. Honig weer sjaals, petjes en bedsokken speciaal voor de Senioren van P.S.W. gebreid, dus handwerk van de beste kwaliteit. Voor belangstellende Senioren die dit willen kopen kunt u contact opnemen met Tonny Huissoon tel. 0475-531951, b.g.g. 06-12285686 al de gebreide artikelen staan in het ontmoetingscentrum, en u kunt dit allemaal regelen met Tonny.

 • Verantwoording Giften P.S.W. november 2018 Jan heeft €. 60.00 ontvangen via de bank, via Joyce €. 10,00, en via Tonny €. 10,00
 • Huwelijksjubilea: 50 jaar getrouwd, 20 december, Dhr. en Mw. Visser Maasboulevard 21 Roermond Wij wensen hen nog vele goede en gezegende jaren toe.
 • De Bloemen in de maand oktober De bloemen uit de kerk gingen in de maand oktober naar: Dhr. Wesselius; Mw. Boer; Mw. Lau; Dhr. Gootjes;

Met vriendelijke groeten namens het P.S.W. team, Gerard van der Klei, psw@pg-roermond.nl

Lees Verder
19 nov
0

32 Schoenendozen voor Actie Schoenendoos!

32 Schoenendozen voor Actie Schoenendoos! 

Fantastisch hoeveel schoenendozen we dit jaar verzameld hebben voor de Actie Schoenendoos. We kunnen 32 kinderen blij maken met een prachtige, gevulde, schoenendoos. Iedere doos uniek van inhoud voor een kind elders op de wereld.
Een groot DANK U/JE WEL voor ieders bijdrage aan deze actie: gevulde dozen, losse spulletjes, extra knuffels, giften. Iedereen deed mee: jong en wat ouder. We zijn heel dankbaar hiervoor. Wij zorgen dat de dozen nu verder gaan richting de organisatie die ze zal verspreiden naar kinderen in Togo, Sierra Leone, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en in vluchtelingenkampen op Lesbos.
Wilt u meer informatie over de actie, neem dan een kijkje op http://www.actie4kids.nl.
Bedankt! En wat ons betreft doen we volgend jaar weer mee.
Hartelijke groet,
De leiding van de kindernevendienst

Lees Verder
18 nov
0

Bezwaarschrift

Bezwaarschrift

Op 22 oktober is er een bezwaarschrift ingediend aangaande de kandidaatstelling voor de functie van voorzitter van het CvK. Dit bezwaarschrift is door de kerkenraad deels gegrond en deels ongegrond geacht.

Er zijn verschillende gesprekken gevoerd n.a.v. dit bezwaarschrift. Omdat we dit bezwaar niet weg hebben kunnen nemen, hebben we gehandeld volgens de kerkorde en is het bezwaarschrift ingediend bij het College voor het Opzicht.

We zijn nu in afwachting van de verdere procedure.

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.
18 November 2018.

Lees Verder
18 nov
0

Betalingen via iDeal

Betalingen via iDeal

Vanaf nu is het mogelijk om op onze website betalingen aan de kerk te doen via iDeal, dus op dezelfde manier zoals u wellicht weleens iets in een webwinkel koopt.

Momenteel worden de volgende betalingen ondersteund:

 • Gift voor de Diaconie: U kunt een gift doen aan de diaconie via hun pagina.
 • Gift voor ZWO: Een gift voor de ZWO kan via hun pagina. U kunt ook uw honing via deze pagina betalen.
 • Algemene Gift: U kunt een gift doen aan de kerk via de pagina van het CvK.
 • Collectebonnen: U kunt collectebonnen kopen via de pagina van het CvK.
 • Solidariteitskas: U kunt uw bijdrage voor de solidariteitskas betalen via de pagina van het CvK.

De giften en de betaling voor de solidariteitskas kunt u anoniem doen als u dat wilt. Voor collectebonnen en honing moet u een account aanmaken. De betaling wordt afgehandeld in onze betaalomgeving bij SKG Collect. SKG staat voor Stichting Kerkelijk Geldbeheer en zij beheren de kerkelijke gelden. Alle bedragen gaan naar een tussenrekening van SKG Collect. Dit is een ING rekening.

Als u een gift doet, kan dit er op uw scherm zo uit zien:

Als u de afschrijving open klikt ziet het er ongeveer zo uit:

Zoals u ziet is dit een gift aan de ZWO.

Binnen een aantal dagen wordt het geld van de tussenrekening overgemaakt naar de juiste rekening van onze gemeente. Zo komt uw geld gemakkelijk op de goede plek terecht!!

Lees Verder
09 nov
0

Kennismaking jeugd Maasbracht en Roermond

Kennismaking jeugd Maasbracht en Roermond

Op vrijdag 23 november a.s. gaat de jeugd van Maasbracht en de jeugd van Roermond kennis met elkaar maken. Om 18.45 uur starten we in de consistorie van de Minderbroederskerk in Roermond. Weet je niet wat de consistorie is? Kom dan zeker naar deze avond, want we maken niet alleen gezellig kennis met elkaar, maar snuffelen ook op ons gemak rond in de kerk 😊. De avond duurt tot ongeveer 20.15 uur Dus, zit je in groep 6, 7 of 8, of op de middelbare school? Dan zien we je graag op 23 november! (wil je wel komen, maar heb je geen vervoer? Stuur een e-mail naar: jeugd@pg-roermond.nl, dan komen we je ophalen en/of brengen we je thuis)

Lees Verder
1236