Meteen naar de inhoud

Verslag Gemeentevergadering 3 juli 2022

Inleiding door Klaas Baas. Deze vergadering is bedoeld om gemeente te informeren over:

  1. Beroepingswerk na vertrek Judith van den Berg
  2. Wijziging plaatselijke regeling
  3. Ontwikkelingen ontmoetingscentrum

Ad 1: Toelichting Klaas Baas

Hoe verder na het vertrek van de ds. als kerk en als regio? Gemeenten in de regio (Roermond, Maasbracht, Weert, Venlo) willen bij voorkeur zelfstandig blijven met een eigen identiteit maar op meerdere terreinen  intensiever samenwerken. Gezien omvang van gemeenten is daar ook noodzaak toe. Beter nu daarop anticiperen dan op een gegeven moment achter de feiten aanlopen. Voor Roermond en Weert geldt tevens dat er een vacante plaats is voor een ds. Samenwerking zou kunnen op het gebied van bijv. financiën, diaconie, ledenadministratie, jeugd. Het initiatief tot samenwerking wordt door de classis ondersteund. De vraag is nu, nemen we de 1e stap om te komen tot samenwerking? Daarna volgt, in overleg met de gemeente, de 2e stap, hoe die samenwerking vorm te geven.

Vragen vanuit de gemeente:

Welke financiële middelen zijn nodig om een ds. (al dan niet gezamenlijk) te kunnen beroepen?

Mochten we zelfstandig blijven; hoe zit het met de kosten onderhoud kerkgebouw?

Bij bundelen van krachten; kunnen we onze eigen identiteit t.a.v. onze geloofsbelijdenis behouden?

Hoe wordt omgegaan met het feit dat Maasbracht een eigen voorganger in dienst heeft?

Kan er, zolang er geen voorganger is, een pastoraal gemeentelijk werker aangesteld worden?

Vragen kunnen op dit moment moeilijk concreet beantwoord worden. Veel ligt ook aan het advies vanuit de classis maar een eerste stap is nu nodig met de toezegging dat we stappen gaan zetten richting samenwerking en dat samen met de andere gemeenten en de classis invullen. En, met de toezegging, altijd in overleg met de gemeente. “Samen werken aan onze kerk’’.

Ad 2: Toelichting Gerrit Kremer

Wijziging plaatselijke regeling ten aanzien aantal kerkenraadsleden: we gaan naar het minimaal vereiste aantal, gezien het teruglopend ledental. Aanvulling van bijv. CvK en Diaconie is wenselijk.

Wijziging werkgroepen: er vervallen 2 werkgroepen. Protestants Senioren Werk wordt ondergebracht bij de Pastorale Raad. Werkgroep Zending, Ontwikkelingssamenwerking en Werelddiaconaat wordt ondergebracht bij de Diaconie. Een nieuwe werkgroep wordt toegevoegd: werkgroep Ontmoetingscentrum met kartrekker Johan Warringa.

Het kennen en horen van de gemeente gaat van het kerkblad over naar de Nieuwsbrief en Magazine S’AMEN.

Plaats en aantal kerkdiensten: elk jaar beslist de KR over plaatsen en tijdstippen van erediensten in het komend kalenderjaar. Diensten worden in de regel gehouden op zondag in de Minderbroederskerk, aanvang 10 uur. De ambtelijk vertegenwoordiging van de KR in de eredienst kan worden verzorgd door leden van de gemeente die als dienstdoende gemeenteleden geen lid zijn van de KR maar daartoe een opdracht van de KR hebben verkregen.

Ad 3: Toelichting Klaas Baas

Duidelijk wordt gesteld dat het niet zo is dat het Leger des Heils volledig in het OC trekt. Het OC krijgt een maatschappelijke functie, ook gemeente Roermond is geïnteresseerd maar kerkelijke activiteiten kunnen ten allen tijde in het OC plaatsvinden. Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van het OC. Dit in gezamenlijkheid tussen kerk en Leger des Heils. Invulling kleine zaal: inrichting tot verkoop 2e kans kleding, grote zaal: huiskamerinvulling. Er zijn ook voor het OC vrijwilligers nodig, iedereen is daartoe uitgenodigd.

Tags: