Opschorting reguliere kerkdiensten tot 6 april

Beste gemeenteleden,

Wereldwijd worden mensen getroffen door het coronavirus dat vooral voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid behoorlijke risico’s inhoudt. Mensen van onze generaties hebben een dergelijke pandemie niet meegemaakt. We weten daarom niet precies hoe we verspreiding het beste kunnen tegengaan en hoe deze pandemie zich zal ontwikkelen. Duidelijk is wel dat er forse maatregelen nodig zijn om verspreiding van de besmetting te beperken. De regering heeft daartoe allerlei maatregelen voorgesteld, die vooralsnog tot 6 april van kracht zijn. Een daarvan is het verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 mensen.

De Protestantse Gemeente Roermond neemt haar verantwoordelijkheid voor de samenleving door te doen wat in haar vermogen ligt om in ieder geval niet bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Weliswaar worden onze kerkdiensten meestal niet door meer dan 100 man bezocht, toch heeft de Kerkenraad unaniem besloten de reguliere diensten tot tenminste 31 maart op te schorten. Daarbij wordt aangesloten bij het advies van onze classis die ook kerkdiensten met minder dan 100 mensen ontraadt. Om de maatregel in perspectief te plaatsen: de Universiteit Maastricht heeft haar medewerkers ontraden externe bijeenkomsten met meer dan 30 aanwezigen te bezoeken en verboden die intern te organiseren.

Het besluit de reguliere diensten op te schorten hoeft nog geen stilstand van het kerkelijk leven te betekenen. Momenteel wordt bekeken of alternatieve – online – vieringen een mogelijkheid zijn. In ieder geval is er voor gemeenteleden de mogelijkheid om op zondag 15 maart om 9:20 uur een dienst te volgen met een korte meditatie van ds. René de Reuver, de scriba van de generale synode van de PKN. Deze wordt op NPO2 uitgezonden vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN.

Verder is besloten dat in deze periode groothuisbezoeken en Meat & Eat niet door zullen gaan, evenals de rondleiding in de Munsterkerk (WIO-activiteit). Vooralsnog kan de Open Kerk op dinsdag wel doorgang vinden, omdat we gelegenheid willen geven aan ontmoeting, verstilling, gebed of een kaars branden, waarbij we uitgaan van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid rondom kwetsbaarheid en/of ziekteverschijnselen. Ten aanzien van andere bijeenkomsten in kleiner verband wordt in de komende tijd overlegd en we zullen u op de hoogte houden. Evenmin valt nu ook nog iets te zeggen over de periode na 6 april. De komende weken zal duidelijk worden hoe we dan met het besmettingsrisico om willen gaan.

Omzien naar elkaar in de Corona-tijd

De verspreiding van het virus levert bij veel mensen onrust op en gevoelens van kwetsbaarheid, ook in onze kerkgemeenschap. Het virus is onzichtbaar en daarmee ongrijpbaar. Het raakt aan de eigen kwetsbaarheid van mensen en kan zo heel dichtbij komen. We leven als Kerkenraad mee met de mensen die zich zorgen maken en met hen die er de gevolgen van ondervinden, qua gezondheid of in het werk.

De maatregelen die nu genomen worden betekenen ook een groter sociaal isolement. De kerk is daarbij niet de enige plek waar activiteiten worden afgelast. Medisch is dat nu even gewenst, maar voor sommigen kan hierdoor het aantal contactmomenten ineens wel erg drastisch minder worden. Het is een belangrijke vraag voor ons als gemeenschap hoe we in deze omstandigheden naar elkaar kunnen blijven omzien. Misschien door elkaar wat vaker te bellen, een appje te sturen of een kaartje. We dragen allemaal een stukje verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de ander, maar ook voor het sociaal welbevinden van elkaar. Houd contact elkaar, deel je zorgen en help elkaar de rust te zoeken in alle onrust. Daar zijn we gemeenschap voor, ook als we niet meer op zondag bijeen komen. Laten we in deze periode extra aan elkaar denken, ook in gebed.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de website, Facebook en de nieuwsbrief. Voor verdere vragen kunt u bij het moderamen terecht.

Wij wensen u sterkte en wijsheid.
In Christus verbonden,

De Kerkenraad

P.S. Als u gemeenteleden kent waarvan u weet dat ze dit bericht niet onder ogen zullen krijgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan hen door te geven.